logotype

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2556 สามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2

ปรัชญา

มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในหลักการและทฤษฎี มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ในการวิจัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ

วิศัยทัศน์

เป็นองค์กรผลิตบุคลากรเพืาอความเป็นเลิศทางการวิจัย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่นและภูมิภาคอินโดจีน เป็นผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัยเป็นกลยุทธในการพัฒนา

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรสมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี (5 ภาคเรียน)

คณาจารย์

2017  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  globbers joomla templates