การชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความ

การชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ชำระโดย
 • เงินสด (กรณีเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง) หรือ
 • ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม "นางสาวศิรินา วาจาสัตย์" ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสุข จ.อุดรธานี
  ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
  (กรุณาวงเล็บมุมซอง "ส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" )

 • การส่งบทความ

  ส่งบทความทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่(คลิ๊ก) โดยส่งเป็นไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Word นามสกุลไฟล์เป็น .doc

  ท่านสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหนับผู้เขียนบทความได้ ที่นี่ (คลิ๊ก)