คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Sport and Exercise Science

[2018-01-05] คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่าง 6 สถานบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันพลศึกษา จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Sport and Exercise Science ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ส่งบทความได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.icses2018.org

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com