คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒”

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒” ในหัวข้อ “การวิจัย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน”

"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยนอร์เทิร์น จังหวัดตาก

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดการจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี

The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 กำหนดปิดรับบทคัดย่อภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4" เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาและวิจัยไทย ยุค 4.0 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน" 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ

Asia Pacific CHIRE

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ Asia Pacific  CHIRE ( Asia Pacific Council on Hotel Restaurant and Institutional Education ) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ "14th ApacCHIRE Conference 2016 " ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ " Crisis Management and Business Continuity in the Tourist Industry  " ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

มศว วิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย ครั้งที่ 9 " ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com