คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ LAMS NCE 2017

การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏ์ธานี รับบทความถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 


การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8 (Payap University Research Symposium 2018) วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งบทความได้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560


งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Conferemce on Integration of Science and Technology for SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 (6th ICIST 2017) ระหว่างวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งบทความได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 


การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16

กรมสุขภาพจิตจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้"  ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. 


 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒”

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒” ในหัวข้อ “การวิจัย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน”

"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยนอร์เทิร์น จังหวัดตาก

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดการจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี

The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 กำหนดปิดรับบทคัดย่อภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4" เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาและวิจัยไทย ยุค 4.0 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน" 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com