คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับบทความวิชาการ

วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 เมษายน 2560 และฉบับที่ 2 เดือน ตุลาคม ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2560

กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุมศึกษา ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุมศึกษา ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพ ฯ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com