คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


การเสนอของบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม 2560 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.nrms.go.th


เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท - เอก รอบ 2/2560

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-เอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสสหกรรม-SuRF 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย "การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต"

ทุนการศึกษาโครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

ทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ทุนวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องบทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้น

การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย " ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์รับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง"การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย " ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ท่านผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com