คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดร.ปิยวดี ยาบุษดี และ ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2

IMG 7923IMG 7901

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในรูปแบบเชิงบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 ณ 1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ

IMG 8074IMG 8050

 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 1 (วิชาชีพครู)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.) จัดกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 1 (วิชาชีพครู) ณ สำนักสงฆ์วัดนิโรธพิมพาราม ตำบลหนองคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560

17160624 1338665286190099 818580896 n17141539 1338665179523443 1351080142 n

 

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

IMG 7207IMG 7263

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6810IMG 6799

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ อาคาร 5 ชั้น 2

IMG 6946IMG 6891

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมระบบการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ บุคลากร ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการอบรมระบบการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ บุคลากร ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6500IMG 6485

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6171IMG 6143

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6031IMG 5958

ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาศ วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

IMG 7318 IMG 7337  IMG 7482

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 และภาพกิจกรรมการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  [8 ตค 58]

 

  

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

    

ดูภาพทั้งหมด

การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ "น้องพี่" บัณฑิตวิทยาลัย

                นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับ ป.โท-เอก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ "น้องพี่" บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 22.00

 

    

ดูภาพทั้งหมด

สัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University

                 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ได้จัดการสัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ เวลา 13.00 น.

       

ดูภาพทั้งหมด

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com