คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

 

พิธีมอบ Transcript โครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานมอบ  Transcript โครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 8836IMG 8779

ดูเพิ่มเติม


 

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 2 

IMG 8738IMG 8743 1

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

IMG 8580IMG 8567

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


การอบรมเชิงปฏิบัติการทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

 IMG 8654IMG 8649

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดร.ปิยวดี ยาบุษดี และ ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2

IMG 7923IMG 7901

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในรูปแบบเชิงบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 ณ 1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ

IMG 8074IMG 8050

 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 1 (วิชาชีพครู)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.) จัดกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 1 (วิชาชีพครู) ณ สำนักสงฆ์วัดนิโรธพิมพาราม ตำบลหนองคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560

17160624 1338665286190099 818580896 n17141539 1338665179523443 1351080142 n

 

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

IMG 7207IMG 7263

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6810IMG 6799

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ อาคาร 5 ชั้น 2

IMG 6946IMG 6891

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมระบบการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ บุคลากร ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการอบรมระบบการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ บุคลากร ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6500IMG 6485

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6171IMG 6143

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

IMG 6031IMG 5958

ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาศ วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

IMG 7318 IMG 7337  IMG 7482

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 และภาพกิจกรรมการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  [8 ตค 58]

 

  

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

    

ดูภาพทั้งหมด

การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ "น้องพี่" บัณฑิตวิทยาลัย

                นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับ ป.โท-เอก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ "น้องพี่" บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 22.00

 

    

ดูภาพทั้งหมด

สัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University

                 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ได้จัดการสัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ เวลา 13.00 น.

       

ดูภาพทั้งหมด

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com