คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดร.ปิยวดี ยาบุษดี และ ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2

IMG 7923IMG 7901

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
51961