คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ "น้องพี่" บัณฑิตวิทยาลัย

                นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับ ป.โท-เอก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ "น้องพี่" บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 22.00

 

    

ดูภาพทั้งหมด

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
51512