คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


แบบฟอร์มและคำร้อง

 

 

1. คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
2. คำร้องขอสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
3. แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4. แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์
5. แบบฟอร์มนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
6. แบบฟอร์มนำเสนอการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์
7. ใบสมัครสอบประมวลความรู้ / วัดคุณสมบัติ
8. แบบฟอร์มการเสนอชื่อแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
9. ประวัติผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
10. แบบฟอร์มขอหนังสือทดลองใช้เครื่องมือ
11. แบบฟอร์มขอหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูล
12. หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 

13. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์

14. แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
48106