คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


[2018-03-22] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

[2018-03-09] สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทฑ ฯ และสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น จะจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 1 ก.ค. 2561 

[2018-03-09] มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เป็นพี่เลี้ยง (Liaison) ประจำทีมในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ 

[2018-04-06] มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าลงทะเบียน 3500 บาท หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

[2018-02-05] สถาบันธรรมมาภิบาลมหาวืทยาลัย หน่วยงงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย " รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th/ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561

[2018-01-31] มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 และชมรมวิศวกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "เขาค้อใจทะลุร้อย" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

[2018-01-09] กลุ่มงานนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ จัดโครงการ The 7th NIDA Summer Camp ในหัวข้อ "Sustainable Communication Development " ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทยที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. Ton Duc Thang University

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com