คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


ขอเชิญเข้าร่วมการประุชมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning without Borders : Exploiting the Affordances of Mobile Technologies for Learnings in Marginalised, Remote and Non-formal Settings ณ Maekok River Village Centre จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
70893