คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


หลักสูตรที่เปิดสอน

1. ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
- สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

2. ระดับปริญญาโท

2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2.5 หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com