คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

01a dean asso dr rapeeporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

             IMG 7320                              IMG 6870

     รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ กลั่นฤิทธิ์        รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ

   ที่ปรึกษาคณบดี                                             ที่ปรึกษาคณบดี

 

                01c dr julamas                            01b dr kittiporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต                ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง 

                     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงาน 

          ประกันคุณภาพการศึกษา                                และงบประมาณ    

 

                  01d dr phanayut                            01e dr porntip

       ดร.พนายุทธ เชยบาล                                ดร.พรทิพย์ อนันตกุล

           ผู้ช่วยคณบดี                                              ผู้ช่วยคณบดี

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
48078