คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF

การสอบประมวลความรู้ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

bundid Ad

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศ สอบวัคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8

บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 และ 8-9 มีนาคม 2559 


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com