คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศ

แสดง # 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะอีสาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 04 ม.ค. 2562 176
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 24 พ.ย. 2561 67
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 14 ส.ค. 2561 595
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 01 ส.ค. 2561 194
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 04 ก.ค. 2561 128
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมน้ำใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน" 23 มิ.ย. 2561 138
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 20 มิ.ย. 2561 7381
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า 22 ก.พ. 2561 203
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ จาก สมศ. 04 ก.พ. 2561 242
ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 04 ม.ค. 2561 276

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
65217