คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศ

แสดง # 
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 24 พ.ย. 2561 11
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 14 ส.ค. 2561 449
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 01 ส.ค. 2561 114
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 04 ก.ค. 2561 68
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมน้ำใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน" 23 มิ.ย. 2561 83
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 20 มิ.ย. 2561 7131
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า 22 ก.พ. 2561 142
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ จาก สมศ. 04 ก.พ. 2561 173
ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 04 ม.ค. 2561 201
ประกาศสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1/2560 04 ม.ค. 2561 222

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
51934