คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

[2018-08-01]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัคร วันนี้ - 29 กรกฎาคม 2561

 

        ดาวน์โหลดคู่มือสมัครสอบ

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับปริญญาโท

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับปริญญาเอก


ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า

[2018-02-22] ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า พ.ศ.2547

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ จาก สมศ.

[2018-02-04] สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

[2018-01-04] ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1/2560

[2018-01-04] ประกาศสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1/2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

bundid Ad

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com