ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ จาก สมศ.

  • พิมพ์

[2018-02-04] สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561