คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะอีสาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะอีสาน

ประจำปีการศึกษา 2561

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://portal1.udru.ac.th/web/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
1. ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4) และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอก ต้องแนบใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
4. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
5. รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
6. เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 25,000 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
70859