คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


 


รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑

--------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัคร

ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัคร

ดาวโหลดใบสมัคร

--------------------------------------------------------------------------------

  ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. สมัครทางเว็บไซต์ และพิพม์ใบสมัคร (โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดทางเว็บไซต์ )
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 401-119-5324 
3. ส่งหลักฐานการสมัคร (ข้อ 5) และ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ 
สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2561


๑. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ

     ระดับปริญญาโท

                                      หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะอีสาน จำนวน ๒๐ คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

         ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ทัศนศิลป์ การออกแบบ ศิลปกรรมนาฏศิลป์ ดนตรี ประวัติศาสตร์ สังคม และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

๒)เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านศิลปกรรม ศิลปะวัฒนธรรม หรือการสอนศิลปกรรมหลังจากสำเร็จ ปริญญาตรีและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะอีสาน

๓) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ (ภาคผนวก ค)

๓. คู่มือการสมัคร

             ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (http://graduate.udru.ac.th/) และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (http://www.udru.ac.th) ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๔. การสมัครสอบ

          ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (http://graduate.udru.ac.th/)และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (http://www.udru.ac.th) พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร จากนั้นนำไปยื่นที่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

๕. หลักฐานการสมัคร

๑) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต)

๒) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ๑ ชุด

๔) ใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด

๕) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ชุด

๖) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๗) เงินค่าสมัครสอบจำนวน ๓๐๐ บาท

๖. การสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก

             ๖.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ และห้องสอบทุกสาขาวิชาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประกาศ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯและสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (http://graduate.udru.ac.th) และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.udru.ac.th)

             ๖.๒ การสอบคัดเลือก

                     ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางการสอบ

ระดับปริญญาโท เวลา ประเภท/วิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

tภาษาอังกฤษ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

t "หัวข้อความประสงค์จะศึกษาในสาขาศิลปะอีสาน”

ด้วยลายมือเขียนไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

            

             ขอบเขตเนื้อ  เนื้อหาวิชาที่สอบ

             มีลักษณะการสอบ ๓ ประเภท คือ ๑) การสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ได้แก่ Dialogue, Writing, Vocabulary and Structure, Reading๒) สอบข้อเขียน หัวข้อความประสงค์จะศึกษาในสาขาศิลปะอีสาน เพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาศิลปะของนักศึกษา และ ๓) การสอบสัมภาษณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ทัศนศิลป์ การออกแบบ ศิลปกรรมนาฏศิลป์ ดนตรี ประวัติศาสตร์ สังคม รวมถึงความมุ่งมั่น เจตคติที่เหมาะสม และความรับผิดชอบ

๗. การประกาศผลสอบคัดเลือก

             มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประกาศของ       ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (http://graduate.udru.ac.th) และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://udru.ac.th/)

๘. การรายงานตัว

               ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ต้องกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย         ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารการรายงานตัว มายื่นในวันรายงานตัว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.


 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
58824