บัณฑิตวิทยาลัย (The Faculty of Graduate Studies)
 
ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
วิสัยทัศน์
ผู้นำทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนที่ 2)

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[30-01-60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การ สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  
[17-01-60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครวันที่ 18 - 27 มกราคม 2560 สอบข้อเขียนวันที่ 28 มกราคม 2560  
[28-12-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สอบเมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
[28-11-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2559  
[19-10-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
[22-07-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558 รับสมัครวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  
  
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาศ วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [14 กพ 60] 
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [01 กพ 60] 
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [25 มค 60] 
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ อาคาร 5 ชั้น 2 [25 มค 60] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการอบรมระบบการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ บุคลากร ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [25 มค 60] 
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [11 มค 60] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [11 มค 60] 
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง และ ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำ คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. [20 ธค 59]  
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง และผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำ คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559  เวลา 14.00 – 15.00 น. [20 ธค 59]  
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง และ ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำ คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. [20 ธค 59]  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารการศึกษา ณ Southwest Minnesota State University, USA.  โดย ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [19 ตค 59]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [16 ตค 59]  
  
การนำเสนอผลงานวิจัย
 
[30-01-60]
สาขาวิชาชุมชนศึกษา ภาควิชารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ จัด การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
[30-01-60]
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านจิตวิทยาของประเทศไทบ 5 สถาบัน จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร 
[20-01-60]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิชาการ ครั้งที่ 6 (WMS Management Research National Conference #6) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[12-01-60]สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มรย. จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ 
[12-01-60]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva กำหนดส่งรายชื่อผลงานภายในวันที่ 20 มกราคม 2560  
[12-01-60]สถาบันปัญญาสมาพันธ์ ร่วมกับ สถาบันสร้างชาติ และสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อกรพัฒนา จัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร 
[12-01-60]มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560  
[10-01-60]คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ 
[10-01-60]สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัด งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560 ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
[06-01-60]มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
[06-01-60]
สมาคมสถาณการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) (ThaiSim : The Thai Simulation and Gaming Association) จัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
[20-11-59]
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัด กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนัวตกรรมอุดมศึกษา ในงาน Thailand Research Expo 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  
[20-11-59]
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560  
[05-11-59]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับเครื่อข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และ โรงแรมบีพีสมิหลา จังหวัดสงขลา 
  
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[30-01-60]National Taipei University of Technology ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2018 ระดับปริญญาตรี โท และเอก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 6 ธันวาคม 2560 
[26-01-60]
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
[26-01-60]
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
[20-11-59]
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ วช. ได้เปิด รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560  
[05-11-59]
มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิบามเวียตนาม มีความประสงค์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 10 ทุน และทุนปริญญาเอก 10 ทุน ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
[16-09-59]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครงการวิจัยและผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
  
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
 
 1. การจัดการความรู้
 2. แบบสอบถาม  โครงการถอดบทเรียนความรู้ด้านการวิจัยจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ
 3. ไฟล์ สรุปผลการประชุมการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ วันที่ 22 มีนาคม 2559
 4. ไฟล์ แผนการจัดการความรู้ 2558
 
 
การบริการวิชาการ
 
 1. ลูกหลานบ้านเฮา โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด)  
 
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 29 guests online
Content View Hits : 497665