บัณฑิตวิทยาลัย (The Faculty of Graduate Studies)
 
ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
วิสัยทัศน์
ผู้นำทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[16-05-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด โครงการ Research Express : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน" วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
[08-03-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559  
[03-03-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 5 เมษายน 2559  
[24-02-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การ สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  
[09-02-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559  
[01-02-59]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2559 [ ตารางสอบวัดคุณสมบัติ ]  
[28-12-58]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัครวันที่ 18 - 31 มกราคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559
[20-11-58]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญอาจารย์และบคลากรเข้าร่วมโครงการ การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ ครั้งที่ 2) ระหวา่งวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
[18-09-58]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 3 ตุลาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
[17-06-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ปีการศึกษา 2557 สอบเมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 
[18-05-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัครวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 
  
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สุขสันต์วันปีใหม่ไทย ปี พ.ศ. 2559  วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ อาคารกิจกรรม ชั้น 1  [11 เมย 59]  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัด โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น SPSS for Windows ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2559 ณ ห้อง 332 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [04 เมย 59]  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราขภัฏอุดรธานี ได้เปิดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (เน้น IELTS) วันเสาร์ - อาทิตย์ เดือนมีนาคม 2559 โดยเริ่มในวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1602 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [14 มีค 59]  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในหัวข้อ แนวคิดในการทำดุษฎีนิพนธ์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารการศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [06 มีค 59]  
คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับทางมหาวิทยาลัย  [14 กพ 59]  
บัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญ ประธานสาขาวิชาและเลขานุการประจำสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย  [10 กพ 59]  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ Research in English Language Learning and Teaching วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 18.00 ณ ห้อง 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ  [08 กพ 59]  
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ ป.โท-เอก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 22.00 น.  [24 มค 59]  
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ได้จัด การสัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [9 มค 59]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [28 พย 58] 
ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 และภาพกิจกรรมการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  [8 ตค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจ ให้แน่งน้อย แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี เนื่องในการเกษ๊ยณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สวนอาหารสวนทิพย์  [2 ตค 58] 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ประเมินคือ รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต ผศ.ดร.จวงจันทร์ ชูก้าน และ ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม  [29 กย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [20 กย 58] 
มหาวิทยาราชภัฏลำปาง ได้มาดูงานที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 11 กันยายน 2558  [12 กย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [03 กย 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมในงาน วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [20 สค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [02 สค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันฉัตรมงค​ล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลางกลางจังหวัดอุดรธานี  [07 พค 58]   
  
การนำเสนอผลงานวิจัย
 
[23-05-59]
มหาวิทยาลัยนครพนม จัด โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 
[16-05-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
[13-05-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
[08-04-59]
มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Western Mindanao State University จัด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุาษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎ์ธานี 
[08-04-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัด การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 
[01-04-59]
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 (The 5th Burapha University International Conference 2016) ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี 
[01-04-59]
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอดุษฎีนิพนธ์ และผลงานวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
[04-03-59]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) เรื่อง Higher Education Harmonization ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
[04-03-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 เรื่อง วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม 111 ปี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
[04-03-59]
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำ วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี 
[11-02-59]มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พุทธยูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน (Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
[11-02-59]สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
[11-02-59]
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5 (WMS Management Research National Conference #5) ในหัวข้อ Innovation Strategies & Social Engagement วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครราชสีมา  
[09-02-59]
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง Disaster Management - From the Polar Regions to the Local Communities วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์   
[01-02-59]วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ Asia Pacific CHIRE จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ (14th ApacCHIRE Conference 2016) ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร  
[01-02-59]มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (1st RUSCON ) ในหัวข้อ วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society) วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
[29-01-59]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
[22-01-59]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
[09-01-59]
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ขึ้น ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
[09-01-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง 75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
[19-12-58]
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อีก 5 แห่ง กำหนดจะ การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์  ครั้งที่ 10 วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[23-11-58]วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th ApacCHRIE Conference 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
[23-11-58]มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
[20-11-58]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
[11-11-58]มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
[11-11-58]สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดใน โครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559 ส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาภายในวันที่ 15 มกราคม 2559  
[31-10-58]มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัด การประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy) ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[13-05-59]
The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2559 เป็นระยะเวลา 6 - 12 เดือนในสาขา Natural Science and Engineering 
[13-05-59]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนิน การโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
[08-04-59]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยเปิดข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559  
[01-02-59]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ส่งข้อเสนอการวิจัยระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559  
[28-01-59]
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันการวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  
[11-11-58]โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
[30-10-58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาทำสัญญารับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ  
  
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
 
 1. หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษาแห่งอนาคต
 2. การจัดการความรู้
 3. แบบสอบถาม  โครงการถอดบทเรียนความรู้ด้านการวิจัยจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ
 4. ไฟล์ สรุปผลการประชุมการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ วันที่ 22 มีนาคม 2559
 5. ไฟล์ แผนการจัดการความรู้ 2558
 
 
การบริการวิชาการ
 
 1. ลูกหลานบ้านเฮา โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด)  
 
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 4 guests online
Content View Hits : 462665