บัณฑิตวิทยาลัย (The Faculty of Graduate Studies)
 
ปรัชญา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ลึก รู้รอบ มีความเชี่ยวชาญการวิจัย และมีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำหรับท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้
และให้บริการวิชาการแก่สังคม
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 3 พฤษภาคม 2558
ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 

ดาวน์โหลด [ ประกาศการรับสมัคร ][ หนังสือรับรอง ป.เอก ][ หนังสือรับรอง ป.โท ]

 
 

[ล่าสุด : Vol.2 No.3 March 2015]
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[24 กพ 58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มีนาคม 2558  
[25 มค 58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 
[22 มค 58]คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง จับชีพจรหุ้นทุกตัวด้วยวิชาโหราศาสตร์และเทคนิคคัล วันที่ 31 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
[14 มค 58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
[15-12-57]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 1 อาคารนานาชาติ     
[03-12-57]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัครวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557
[20-11-57]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดการรายงานตัววันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานบัณฑิต ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
[20-11-57]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1232 ชั้น 3 อาคาร 12   
[20-11-57]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1231 ชั้น 3 อาคาร 12   
[22-10-57]ประกาศสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1601 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2558 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558  [18 เมย 58] 
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล สำหรับครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายผ้าไทย เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมือกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จัด โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรองรับอาเซียน (English For Communication in AEC) ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2557 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี  [09 เมย 58] 

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน วันที่ระลึก 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ลานศิษย์เก่า  [16 กพ 58] 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 (NGRC2014) ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [05 มค 58]
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัด พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [21 สค 57]
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [28 กค 57 / Views: 378 times 
  
การประชุมวิชาการ
 
[02 เมย 58]สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัด การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2558 
[25 มีค 58]
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015) ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
[12 กพ 58]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7 วันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[11 กพ 58]สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
[22 มค 58]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
[22 มค 58]สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4 (WMS Management Research National Conference #4) วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
[24-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[23-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
[23-06-57]สถาบันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัด ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
[23-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
[23-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 ตุลาคม 2557
  
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[02 เมย 58]สำนักงงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2558 รับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 
[26 กพ 58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2557 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาทำสัญญารับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558 ในเวลาราชการ  
[28 มค 58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครรับทุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
[11-11-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2557 ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศให้มาทำสัญญารับทุน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2557  
[08-02-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2/2556
[01-08-52]คู่มือและหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
  
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
 
 1. รายงานการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. รางงานการจัดการความรู้ : การเขียนบทความทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 4 guests online
Content View Hits : 399955