สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 27 เมษายน 2557  

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[20-04-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 26 เมษายน 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 6 พฤษภาคม 2557   
[08-02-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มีนาคม 2557 
[08-02-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2557 
[07-01-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557   
[06-01-57]ประกาศสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 12 มกราคม 2557
[28-11-56]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายัทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 
[28-11-56]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายัทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 
[28-11-56]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 16 ธันวาคม 2556 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 23 ธันวาคม 2556    
[27-07-56]นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ รุ่นที่ 4 จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง ปฏิวัติความคิดครู ปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ : ก้าวสู้ประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ข่าวบุคลากร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริธรรมให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [30-08-54 / Views: 1798 times
คณาจารย์และบุคลากร สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงาน "วันราชภัฏ" ประจำปี 2554 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อร่วมถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ซึ่งแปลว่า "คนของพระราชา" [15-02-54 / Views: 2104 times]  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม จำรัสพันธุ์  นางสาวศิรินา วาจาสัตย์  และ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ จัดโครงการแจกเสื้อผ้าเพื่อป้องกันภัยหนาว ณ โรงเรียนตูบค้อ อำเภอด่านซ้าย จังหวัเเลย ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2553 [29-12-53 / Views: 2148 times]  
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2553 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี [10-05-53] 
คณาจารย์และบุคลากร สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมงาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่" ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดีร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรม วันที่ 9 เมษายน 2553 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [09-04-53 / Views: 2701 times] 
ดร.ไพศาล แน่นอุดร และ นางสาวศิรินา วาจาสัตย์ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี [31-03-53 / Views: 2783 times] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดอุดรธานี และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2553 ณ ห้องลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี [31-03-53 / Views: 2209 times] 
ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการบรรยายเรื่อง "ธรณีพิบัติภัยจังหวัดอุดรธานี" วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [28-01-53 / Views: 3763 times] 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี และ ดร.พนายุทธ เชยบาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ วันที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี [23-01-53 / Views: 3486 times]  
ดร.ไพศาล แน่นอุดร และ ดร.พนายุทธ เชยบาล บันทึกเทปรายการ "รอบรั้วราชภัฏ" ในหัวข้อเรื่อง "แลหลัง...มองหน้า สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" วันที่ 21 มกราคม 2553 [22-01-53 / Views: 3920 times]  
ดร.พนายุทธ เชยบาล ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่มเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนในการทำดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 มกราคม 2553 [16-01-53]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี และ ดร.พนายุทธ เชยบาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเทคนิคการสนทนากลุ่มการสนทนากลุ่ม โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2552 [12-01-53 / Views: 4019 times]  
 
ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2555 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [18-01-55 / Views: 1682 times] 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จัดโครงการ การสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2554 ณ ลานหน้าสำนักงาน และ ชั้นดาดฟ้าอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ [25-12-54 / Views: 1249 times
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 นำทีมโดย นางอรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานนักศึกษาฯ ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมจำนวน 10,000 บาท แก่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 [03-12-54 / Views: 1632 times
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [22-09-54 / Views: 2670 times] 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล นำนักศึกษากลุ่มวิชาชีววิทยาจำนวน 11 คน ไปศึกษาดูงานวิจัยและค้นคว้าเอกสาร ณ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2554 [25-04-54 / Views: 2260 times]  
 
การเสนอผลงานวิจัย
 
[30-03-57]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับการเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
[30-03-57]สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความหรือผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ใน วารสารสารสนเทศ (Information Journal) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
[22-03-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัด การประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
[21-03-57]มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเครือข่าย จัด การประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 The International Conference on Arts and Culture in Creative Economy ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
[21-03-57]มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 หัวข้อเรื่อง วิทยาการและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
[10-02-57]วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2 เรื่อง ชุมชนท้องถิ่น: พลังแห่งการปฏิรูปประเทศไทย (Local Communities: Power of Thailand's National Reform) ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
[10-01-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
[05-01-57]มหาวิทยาลัยรังสิต และ University Teknologi MARA Malaysia และ Accounting Research Institute Malaysia จัด การประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ (ICFC 2014) วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
[06-12-56]สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่ง บทความวิจัยเข้าประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ระดับชาติ (อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถานและ IEEE Communications SOCIETY Thailand Chapter จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัด การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนสู่สากล ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[08-02-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2/2556
[08-11-56]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2556 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครรับทุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 
[14-09-56]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครงการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556 
[23-06-56]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556 กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัยภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 
[17-06-56]โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
[01-08-52]คู่มือและหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
 

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 7 guests online
Content View Hits : 321649