สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ปรัชญา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ลึก รู้รอบ มีความเชี่ยวชาญการวิจัย และมีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำหรับท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้
และให้บริการวิชาการแก่สังคม
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย
 

[ ดาวน์โหลด : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ]
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[22-10-57]ประกาศสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1601 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
[21-07-57]ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) รายงานตัววันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 
[17-07-57]ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
[01-07-57]ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 
[11-06-57]ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กำหนดการรายงานตัววันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2557 [ กรอกประวัตินักศึกษา ]
[02-06-57]ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 
[27-05-57]ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจาปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) สาหรับข้าราชการครู ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึง 20 มิถุนายน 2557 
[10-05-57]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤษภาคม 2557 
[10-05-57]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดการรายงานตัววันที่ 11 - 31 พฤษภาคม 2557 [ กรอกประวัตินักศึกษา
[01-05-57]ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2557   
[20-04-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 26 เมษายน 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
[08-02-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มีนาคม 2557 
[08-02-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2557 
[07-01-57]ประกาศสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557   
[06-01-57]ประกาศสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 12 มกราคม 2557
 
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [28-07-57 / Views: 167 times 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2555 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [18-01-55 / Views: 2037 times]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จัดโครงการ การสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2554 ณ ลานหน้าสำนักงาน และ ชั้นดาดฟ้าอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ [25-12-54 / Views: 1528 times]
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 นำทีมโดย นางอรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานนักศึกษาฯ ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมจำนวน 10,000 บาท แก่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 [03-12-54 / Views: 1945 times]
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [22-09-54 / Views: 3107 times]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล นำนักศึกษากลุ่มวิชาชีววิทยาจำนวน 11 คน ไปศึกษาดูงานวิจัยและค้นคว้าเอกสาร ณ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2554 [25-04-54 / Views: 2578 times]
 
ข่าวบุคลากร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริธรรมให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [30-08-54 / Views: 2093 times
คณาจารย์และบุคลากร สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงาน "วันราชภัฏ" ประจำปี 2554 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อร่วมถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ซึ่งแปลว่า "คนของพระราชา" [15-02-54 / Views: 2412 times]  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม จำรัสพันธุ์  นางสาวศิรินา วาจาสัตย์  และ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ จัดโครงการแจกเสื้อผ้าเพื่อป้องกันภัยหนาว ณ โรงเรียนตูบค้อ อำเภอด่านซ้าย จังหวัเเลย ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2553 [29-12-53 / Views: 2460 times]  
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2553 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี [10-05-53] 
คณาจารย์และบุคลากร สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมงาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่" ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดีร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรม วันที่ 9 เมษายน 2553 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [09-04-53 / Views: 3057 times] 
ดร.ไพศาล แน่นอุดร และ นางสาวศิรินา วาจาสัตย์ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี [31-03-53 / Views: 3122 times] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดอุดรธานี และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2553 ณ ห้องลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี [31-03-53 / Views: 2536 times] 
ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการบรรยายเรื่อง "ธรณีพิบัติภัยจังหวัดอุดรธานี" วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [28-01-53 / Views: 4137 times] 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี และ ดร.พนายุทธ เชยบาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ วันที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี [23-01-53 / Views: 3855 times]  
ดร.ไพศาล แน่นอุดร และ ดร.พนายุทธ เชยบาล บันทึกเทปรายการ "รอบรั้วราชภัฏ" ในหัวข้อเรื่อง "แลหลัง...มองหน้า สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" วันที่ 21 มกราคม 2553 [22-01-53 / Views: 4589 times]  
ดร.พนายุทธ เชยบาล ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่มเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนในการทำดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 มกราคม 2553 [16-01-53]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี และ ดร.พนายุทธ เชยบาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเทคนิคการสนทนากลุ่มการสนทนากลุ่ม โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2552 [12-01-53 / Views: 4439 times]  
 
การเสนอผลงานวิจัย
 
[24-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
[23-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
[23-06-57]สถาบันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัด ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
[23-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
[23-06-57]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 ตุลาคม 2557
[30-03-57]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับการเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
[30-03-57]สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความหรือผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ใน วารสารสารสนเทศ (Information Journal) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
[22-03-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัด การประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
[21-03-57]มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเครือข่าย จัด การประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 The International Conference on Arts and Culture in Creative Economy ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
[21-03-57]มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 หัวข้อเรื่อง วิทยาการและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
[10-02-57]วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2 เรื่อง ชุมชนท้องถิ่น: พลังแห่งการปฏิรูปประเทศไทย (Local Communities: Power of Thailand's National Reform) ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
[10-01-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
[05-01-57]มหาวิทยาลัยรังสิต และ University Teknologi MARA Malaysia และ Accounting Research Institute Malaysia จัด การประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ (ICFC 2014) วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
[06-12-56]สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่ง บทความวิจัยเข้าประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ระดับชาติ (อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถานและ IEEE Communications SOCIETY Thailand Chapter จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัด การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนสู่สากล ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
[06-12-56]มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[08-02-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2/2556
[08-11-56]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2556 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครรับทุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 
[14-09-56]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครงการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556 
[23-06-56]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556 กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัยภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 
[17-06-56]โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
[01-08-52]คู่มือและหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
 
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
 
 1. รายงานการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. รางงานการจัดการความรู้ : การเขียนบทความทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 10 guests online
Content View Hits : 360749