บัณฑิตวิทยาลัย (The Faculty of Graduate Studies)
 
ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
วิสัยทัศน์
ผู้นำทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[01-02-59]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2559 [ ตารางสอบวัดคุณสมบัติ
[28-12-58]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัครวันที่ 18 - 31 มกราคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 
[20-11-58]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญอาจารย์และบคลากรเข้าร่วมโครงการ การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ ครั้งที่ 2) ระหวา่งวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
[18-09-58]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 3 ตุลาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
[17-06-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ปีการศึกษา 2557 สอบเมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 
[18-05-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัครวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 
[24-02-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มีนาคม 2558  
[25-01-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 
[14-01-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
  
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
บัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญ ประธานสาขาวิชาและเลขานุการประจำสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย  [10 กพ 58] 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ Research in English Language Learning and Teaching วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 18.00 ณ ห้อง 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ  [08 กพ 58] 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ ป.โท-เอก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 22.00 น.  [24 มค 58] 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ได้จัด การสัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [9 มค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [28 พย 58] 
ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 และภาพกิจกรรมการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  [8 ตค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจ ให้แน่งน้อย แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี เนื่องในการเกษ๊ยณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สวนอาหารสวนทิพย์  [2 ตค 58] 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ประเมินคือ รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต ผศ.ดร.จวงจันทร์ ชูก้าน และ ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม  [29 กย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [20 กย 58] 
มหาวิทยาราชภัฏลำปาง ได้มาดูงานที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 11 กันยายน 2558  [12 กย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [03 กย 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมในงาน วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [20 สค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [02 สค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันฉัตรมงค​ล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลางกลางจังหวัดอุดรธานี  [07 พค 58]   
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2558 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558  [18 เมย 58] 
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล สำหรับครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายผ้าไทย เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมือกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จัด โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรองรับอาเซียน (English For Communication in AEC) ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2557 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี  [09 เมย 58] 

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน วันที่ระลึก 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ลานศิษย์เก่า  [16 กพ 58] 

บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 (NGRC2014) ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [05 มค 58]
  
การนำเสนอผลงานวิจัย
 
[01-02-59]วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ Asia Pacific CHIRE จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ (14th ApacCHIRE Conference 2016) ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
[01-02-59]มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (1st RUSCON ) ในหัวข้อ วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society) วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
[29-01-59]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
[22-01-59]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
[09-01-59]
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ขึ้น ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
[09-01-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง 75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
[19-12-58]
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อีก 5 แห่ง กำหนดจะ การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์  ครั้งที่ 10 วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[23-11-58]วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th ApacCHRIE Conference 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
[23-1-58]มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
[20-11-58]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
[11-11-58]มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
[11-11-58]สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดใน โครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559 ส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาภายในวันที่ 15 มกราคม 2559  
[31-10-58]มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัด การประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy) ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
[11-06-58]คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดื่อนกันยายน 2558 กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
[11-06-58]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2558 
[11-06-58]มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด การเสวนา Ambassador's Talk ภายใต้หัวข้อ Portrait of AEC Scenario Toward Future Connectivity วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
[22-04-58]โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
[22-04-58]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการเสนอผลงานเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 เสนอผลงานภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
[22-04-58]มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
[02-04-58]สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัด การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2558 
[25-03-58]
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015) ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร  
[12-02-58]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7 วันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[11-02-58]สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
[22-01-58]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
[22-01-58]สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4 (WMS Management Research National Conference #4) วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
  
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[01-02-59]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ส่งข้อเสนอการวิจัยระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559 
[28-01-59]
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันการวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
[11-11-58]โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
[30-10-58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาทำสัญญารับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ  
[02-04-58]สำนักงงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2558 รับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 
[26-02-58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาทำสัญญารับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558 ในเวลาราชการ  
[28-01-58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครรับทุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
  
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
 
 1. รายงานการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. รางงานการจัดการความรู้ : การเขียนบทความทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
การบริการวิชาการ
 
 1. ลูกหลานบ้านเฮา โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด)  
 
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 33 guests online
Content View Hits : 448111