บัณฑิตวิทยาลัย (The Faculty of Graduate Studies)
 
ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
วิสัยทัศน์
ผู้นำทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[28-11-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2559 
[19-10-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
[22-07-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558 รับสมัครวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  
[16-05-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด โครงการ Research Express : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน" วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
[08-03-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559  
[03-03-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 5 เมษายน 2559  
[24-02-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การ สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  
[09-02-59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559  
[01-02-59]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2559 [ ตารางสอบวัดคุณสมบัติ ]  
  
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารการศึกษา ณ Southwest Minnesota State University, USA.  โดย ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [19 ตค 59]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [16 ตค 59]  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัด พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [10 กย 59]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการทำบุญตักบาตร ไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5  [10 กย 59]  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Intensive Workshop for PhD Students, Educational Administration ระหว่างวันที่  27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2559 ณ ห้อง 1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [27 สค 59]  
บัณฑิตวิทยาลัยจัด จัดการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ  หลากหลายวิธีสอนเสริมสร้างทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏวิชาการ 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [27 สค 59]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [15 สค 59]  
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย  [27 มิย 59]  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรตืฯ  [18 มิย 59]  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สุขสันต์วันปีใหม่ไทย ปี พ.ศ. 2559  วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ อาคารกิจกรรม ชั้น 1  [11 เมย 59]  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัด โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น SPSS for Windows ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2559 ณ ห้อง 332 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [04 เมย 59]  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราขภัฏอุดรธานี ได้เปิดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (เน้น IELTS) วันเสาร์ - อาทิตย์ เดือนมีนาคม 2559 โดยเริ่มในวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1602 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [14 มีค 59]  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในหัวข้อ แนวคิดในการทำดุษฎีนิพนธ์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารการศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [06 มีค 59]  
คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับทางมหาวิทยาลัย  [14 กพ 59]  
บัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญ ประธานสาขาวิชาและเลขานุการประจำสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย  [10 กพ 59]  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ Research in English Language Learning and Teaching วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 18.00 ณ ห้อง 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ  [08 กพ 59]  
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ ป.โท-เอก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 22.00 น.  [24 มค 59]  
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ได้จัด การสัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  [9 มค 59]  
  
การนำเสนอผลงานวิจัย
 
[20-11-59]
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัด กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนัวตกรรมอุดมศึกษา ในงาน Thailand Research Expo 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
[20-11-59]
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 
[05-11-59]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับเครื่อข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และ โรงแรมบีพีสมิหลา จังหวัดสงขลา 
[05-11-59]สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง และวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 
[25-09-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทน จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร  
[25-09-59]
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสาร สิทธิและสันติศึกษา กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ  
[25-09-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ของเชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารลวะคีรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวารสารลวะศรี (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
[13-07-59]
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
[13-07-59]มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร  
[24-05-59]
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติในงาน 12th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2016) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
[24-06-59]
สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
[24-06-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 13 แห่ง จัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
[09-06-59]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การวิจัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
[23-05-59]
มหาวิทยาลัยนครพนม จัด โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม  
[16-05-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
[13-05-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
[08-04-59]
มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Western Mindanao State University จัด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุาษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎ์ธานี  
[08-04-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัด การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559   
[01-04-59]
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 (The 5th Burapha University International Conference 2016) ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี  
[01-04-59]
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอดุษฎีนิพนธ์ และผลงานวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
[04-03-59]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) เรื่อง Higher Education Harmonization ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
[04-03-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 เรื่อง วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม 111 ปี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
[04-03-59]
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำ วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี  
[11-02-59]มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พุทธยูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน (Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
[11-02-59]สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   
[11-02-59]
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5 (WMS Management Research National Conference #5) ในหัวข้อ Innovation Strategies & Social Engagement วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครราชสีมา   
[09-02-59]
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง Disaster Management - From the Polar Regions to the Local Communities วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์   
[01-02-59]วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ Asia Pacific CHIRE จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ (14th ApacCHIRE Conference 2016) ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร  
[01-02-59]มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (1st RUSCON ) ในหัวข้อ วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society) วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[29-01-59]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร  
[22-01-59]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
[09-01-59]
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ขึ้น ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร  
[09-01-59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง 75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[20-11-59]
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ วช. ได้เปิด รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 
[05-11-59]
มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิบามเวียตนาม มีความประสงค์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 10 ทุน และทุนปริญญาเอก 10 ทุน ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
[16-09-59]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครงการวิจัยและผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
[24-06-59]
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัคร ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT - ICSSR) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2559  
[13-05-59]
The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2559 เป็นระยะเวลา 6 - 12 เดือนในสาขา Natural Science and Engineering  
[13-05-59]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนิน การโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
[08-04-59]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยเปิดข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559  
[01-02-59]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ส่งข้อเสนอการวิจัยระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559  
[28-01-59]
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันการวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  
  
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
 
 1. การจัดการความรู้
 2. แบบสอบถาม  โครงการถอดบทเรียนความรู้ด้านการวิจัยจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ
 3. ไฟล์ สรุปผลการประชุมการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ วันที่ 22 มีนาคม 2559
 4. ไฟล์ แผนการจัดการความรู้ 2558
 
 
การบริการวิชาการ
 
 1. ลูกหลานบ้านเฮา โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด)  
 
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 10 guests online
Content View Hits : 489275