บัณฑิตวิทยาลัย (The Faculty of Graduate Studies)
 
ปรัชญา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ลึก รู้รอบ มีความเชี่ยวชาญการวิจัย และมีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำหรับท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้
และให้บริการวิชาการแก่สังคม
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย
 
 

[ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการบรรยาย
 
 
                         ดาวน์โหลดเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
 1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
 2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ แนวทางการปฏิบัติ
 3. รวมกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547 - 2551
 4. Template มคอ.7 (IQA)
 5. Template มคอ.7 (ประกันคุณภาพ)
 ตัวอย่าง
 1. ตัวอย่าง มคอ.7 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 2. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[18-09-58]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 3 ตุลาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
[17-06-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ปีการศึกษา 2557 สอบเมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 
[18-05-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัครวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 
[24-02-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มีนาคม 2558  
[25-01-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 
[22-01-58]คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง จับชีพจรหุ้นทุกตัวด้วยวิชาโหราศาสตร์และเทคนิคคัล วันที่ 31 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
[14-01-58]ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
  
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจ ให้แน่งน้อย แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี เนื่องในการเกษ๊ยณอายุราชการ วันที่ 1 ตุตาคม 2558 ณ สวนอาหารสวนทิพย์  [2 ตค 58] 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ประเมินคือ รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต ผศ.ดร.จวงจันทร์ ชูก้าน และ ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม  [29 กย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [20 กย 58] 
มหาวิทยาราชภัฏลำปาง ได้มาดูงานที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 11 กันยายน 2558  [12 กย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [03 กย 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมในงาน วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [20 สค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [02 สค 58]  
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันฉัตรมงค​ล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลางกลางจังหวัดอุดรธานี  [07 พค 58]   
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2558 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558  [18 เมย 58] 
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล สำหรับครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายผ้าไทย เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป  [09 เมย 58] 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมือกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จัด โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรองรับอาเซียน (English For Communication in AEC) ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2557 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี  [09 เมย 58] 

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน วันที่ระลึก 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ลานศิษย์เก่า  [16 กพ 58] 

บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 (NGRC2014) ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [05 มค 58]
  
การนำเสนอผลงานวิจัย
 
[11-06-58]คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดื่อนกันยายน 2558 กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
[11-06-58]บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2558 
[11-06-58]มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด การเสวนา Ambassador's Talk ภายใต้หัวข้อ Portrait of AEC Scenario Toward Future Connectivity วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
[22-04-58]โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
[22-04-58]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการเสนอผลงานเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 เสนอผลงานภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
[22-04-58]มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
[02-04-58]สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัด การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2558 
[25-03-58]
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015) ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร  
[12-02-58]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7 วันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[11-02-58]สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
[22-01-58]สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
[22-01-58]สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4 (WMS Management Research National Conference #4) วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
  
ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
 
[02-04-58]สำนักงงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2558 รับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 
[26-02-58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2557 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาทำสัญญารับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558 ในเวลาราชการ  
[28-01-58]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครรับทุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
[11-11-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2557 ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศให้มาทำสัญญารับทุน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2557  
[08-02-57]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ รายชื่อโครการวิจัยและผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2/2556
[01-08-52]คู่มือและหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
  
การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
 
 1. รายงานการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. รางงานการจัดการความรู้ : การเขียนบทความทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
การบริการวิชาการ
 
 1. ลูกหลานบ้านเฮา โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด)  
 
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 4 guests online
Content View Hits : 430280