คณาจารย์และบุคลากร PDF Print E-mail
 
 
คณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 

รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ

ที่ปรึกษาคณบดี

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์

ที่ปรึกษาคณบดี

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.อำพัน ด้วงแพง

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

  

Professer Dr.Jeffrey C. Nash

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ดร.ไพศาล แน่นอุดร

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 

นายเอกภพ โอตาคาร

นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)

 

 

นางสาวศิรินา วาจาสัตย์

นักวิชาการศึกษา (งานวิทยานิพนธ์)

 

 

นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

Views: 25559 times

Last Updated ( Friday, 24 June 2016 01:32 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 30 guests online
Content View Hits : 503356