คณาจารย์และบุคลากร Print
 
 
คณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 

รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ

ที่ปรึกษาคณบดี

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์

ที่ปรึกษาคณบดี

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.อำพัน ด้วงแพง

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

  

Professer Dr.Jeffrey C. Nash

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ดร.ไพศาล แน่นอุดร

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 

นายเอกภพ โอตาคาร

นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)

 

 

นางสาวศิรินา วาจาสัตย์

นักวิชาการศึกษา (งานวิทยานิพนธ์)

 

 

นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

Views: 25558 times

Last Updated ( Friday, 24 June 2016 01:32 )