รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ PDF Print E-mail
  

ดร.สมคิด สร้อยน้ำ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

โทรศัพท์ : 0-4224-8680

โทรสาร : 0-4224-8680

อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
การศึกษา :
 • กศ.บ (เคมี)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน (2520)
 • ศศ.ม (การสอนวิทยาศาสตร์ุ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2523)
 • ศศ.ด. (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547)
 • Postdoctoral Residency in Educational Administration  Washington State University at Pullman, USA (2549)

 

วุฒิการศึกษาอื่น :
 • Certificate, Learning Management, UCLA, USA (2539)
 • Awards This Certificate of Successful Completion of a Special Topics Graduate Course in Educational Administration, Southwest Minnesota State University, USA (2551)

ประวัติการทำงาน :
 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสุรินทร์ (2519)
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2542-2544)
 • ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2542-2548)
 • ประธานโครงการเพิ่มสมรรถภาพการสอนของอาจารย์สถาบันฝึกหัดครู สปป.ลาว (2543)
 • เลขานุการสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2548-2551)
 • ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2549-ปัจจุบัน)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2552-ปัจจุบัน)

 

สาขางานวิจัย/สาขาที่ชำนาญ :
 • การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ :
 • Sanrattana, W.,Parkay, F.W., Phanphruk, S. Sroinam, and others. (2003). Beginning Primary – School Principals in Thailand; A National Survey of their Priorities and Concerns. Presented at the Annual Meeting of American Education Research Association (AERA), Chicago, U.S.A. April 21, 2003.
 • Sanrattana W., Phaphruk S., Parkay F.W., Sroinam S. and others. (2003). The Induction of Beginning Primary – School Principals in Thailand. Presented at the Annual Meeting of American Education Research Association (AERA), Chicago, U.S.A. April 21, 2003.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2547). การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1(1): 41-42.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2546). ภาวะผู้นำวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2542). หลักการสอน. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2542). พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2532). การมัธยมศึกษา. สุรินทร์: คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2532). พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา. สุรินทร์: คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์.

 

ผลงานทางวิชาการ :
 • งานวิจัย
  • การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์สถาบันราชภัฏสุรินทร์ (2532)
  • สภาพปัญหาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ (2532)
  • ปัญหาการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2524)
  • การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (2547)
 • หนังสือ 
 • เอกสารประกอบการสอน
  • การมัธยมศึกษา
  • การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • หลักการสอน
  • พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณืชีวิต 2
  • ภาวะผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
  • ผู้บริหารในฐานะผู้นำ
  • ชุดฝึกอบรมครูเกษตรกรรม
 • บทความ

การบริการวิชาการ :
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ตรวจผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • ตรวจผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • ตรวจผลงานทางวิชาการของผู้บริหารเชี่ยวชาญ เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  • ตรวจผลงานทางวิชาการของครูทั่วประเทศ

 

 

Views: 12353 times

 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow