รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ PDF Print E-mail
  

ดร.สมคิด สร้อยน้ำ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

โทรศัพท์ : 0-4224-8680

โทรสาร : 0-4224-8680

อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
การศึกษา :
 • กศ.บ (เคมี)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน (2520)
 • ศศ.ม (การสอนวิทยาศาสตร์ุ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2523)
 • ศศ.ด. (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547)
 • Postdoctoral Residency in Educational Administration  Washington State University at Pullman, USA (2549)

 

วุฒิการศึกษาอื่น :
 • Certificate, Learning Management, UCLA, USA (2539)
 • Awards This Certificate of Successful Completion of a Special Topics Graduate Course in Educational Administration, Southwest Minnesota State University, USA (2551)

ประวัติการทำงาน :
 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสุรินทร์ (2519)
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2542-2544)
 • ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2542-2548)
 • ประธานโครงการเพิ่มสมรรถภาพการสอนของอาจารย์สถาบันฝึกหัดครู สปป.ลาว (2543)
 • เลขานุการสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2548-2551)
 • ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2549-ปัจจุบัน)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2552-ปัจจุบัน)

 

สาขางานวิจัย/สาขาที่ชำนาญ :
 • การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ :
 • Sanrattana, W.,Parkay, F.W., Phanphruk, S. Sroinam, and others. (2003). Beginning Primary – School Principals in Thailand; A National Survey of their Priorities and Concerns. Presented at the Annual Meeting of American Education Research Association (AERA), Chicago, U.S.A. April 21, 2003.
 • Sanrattana W., Phaphruk S., Parkay F.W., Sroinam S. and others. (2003). The Induction of Beginning Primary – School Principals in Thailand. Presented at the Annual Meeting of American Education Research Association (AERA), Chicago, U.S.A. April 21, 2003.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2547). การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1(1): 41-42.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2546). ภาวะผู้นำวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2542). หลักการสอน. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2542). พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2532). การมัธยมศึกษา. สุรินทร์: คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์.
 • สมคิด  สร้อยน้ำ. (2532). พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา. สุรินทร์: คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์.

 

ผลงานทางวิชาการ :
 • งานวิจัย
  • การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์สถาบันราชภัฏสุรินทร์ (2532)
  • สภาพปัญหาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ (2532)
  • ปัญหาการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2524)
  • การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (2547)
 • หนังสือ 
 • เอกสารประกอบการสอน
  • การมัธยมศึกษา
  • การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • หลักการสอน
  • พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณืชีวิต 2
  • ภาวะผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
  • ผู้บริหารในฐานะผู้นำ
  • ชุดฝึกอบรมครูเกษตรกรรม
 • บทความ

การบริการวิชาการ :
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ตรวจผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • ตรวจผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • ตรวจผลงานทางวิชาการของผู้บริหารเชี่ยวชาญ เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  • ตรวจผลงานทางวิชาการของครูทั่วประเทศ

 

 

Views: 13165 times

 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 10 guests online
Content View Hits : 503337