ผศ.ดร.แน่งน้อย ย่านวารี PDF Print E-mail
  

ดร.แน่งน้อย ย่านวารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

 

โทรศัพท์ : 0-4224-8680 หรือ 08-9148-4969

โทรสาร : 0-4224-8680

อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
การศึกษา :
 • วท.บ (การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2522)
 • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2536)
 • พย.ด.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)

 

ประวัติการทำงาน :
 • พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (2522-2528)
 • วิทยาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี (2528-2533)
 • วิทยาจารย์, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  วิทยาลัยพยาบาลตรัง (2533-2540)
 • อาจารย์ประจำ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2540-2548)
 • ผู้ประสานงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2543-2548)
 • รักษาการคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2548)
 • อาจารย์ประจำ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2548-ปัจจุบัน)

 

สาขางานวิจัย/สาขาที่ชำนาญ :
 • การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 • การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
 • การดูแลผู้สูงอายุและบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 • จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิตของบุคคลแต่ละวัย
 • สุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาวะ
 • เพศวิถีและสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
 • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
 • วิธีวิทยาการวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การบริหารการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ :
 • แน่งน้อย ย่านวารี. (2536). สิ่งเร้าความเครียด ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 13(4) 24-36.
 • แน่งน้อย ย่านวารี. (2536). พฤติกรรมสุขภาพตามแบบแผนสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน. เอกสารประกอบการประชุมพฤติกรรมสุขภาพ  ครั้งที่ 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2536.
 • แน่งน้อย ย่านวารี. (2547). ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. วารสารการศึกษาพยาบาล, 5(1), 56-65.
 • แน่งน้อย  ย่านวารี และ จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์. (2547). การรับรู้ของนักศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนรายวิชาทางการพยาบาลในหลักสูตรระดับปริญญาตรี. วารสารสภาการพยาบาล, 18(3), 36-46.
 • แน่งน้อย ย่านวารี. (2550).  ปรากฏการณ์วิทยา: แนวคิดและการนำไปใช้ในการวิจัย. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 1(3), 1-14.
 • แน่งน้อย ย่านวารี. (2551). การทดสอบสารปนเปื้อนอาหารในตลาดสด จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี, 3(1), 21-28.
 • แน่งน้อย ย่านวารี. (2552). การจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดงดารา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. นำเสนอ (Oral presentation) การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 10-11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

 

ผลงานทางวิชาการ :
 • งานวิจัย (รูปเล่ม)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2538). แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดตรัง. ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
  • พอเพ็ญ ไกรนรา, แน่งน้อย ย่านวารี และเบญญา คุณรักษ์พงศ์. (2539). การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์. ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. (แหล่งทุน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง)
  • รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์, แน่งน้อย ย่านวารี, บัญชา พงษ์พานิช, ชัยยศ อูเด็น และมานิต ดำรงวุฒิ. (2542). ความชุกของโรคเท้าช้างของแรงงานพม่าและแรงงานไทยในพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2548). ประสบการณ์การดูแลเท้าของผู้ที่เป็นเบาหวาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (แหล่งทุน: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
  • แน่งน้อย ย่านวารี และ เชาวรรณี เฉลิมแสน. (2551). การรับรู้การป้องกันและการจัดการกับแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวาน. อุดรธานี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี (แหล่งทุน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2551). การใช้วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฐมพยาบาล. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
  • สมคิด สร้อยน้ำ, แน่งน้อย ย่านวารี, ไพศาล แน่นอุดร, สมเกียรติ ศรีปัดถา, ทวี วงศ์สุวรรณ และ พิพิธ สุวรรณสิงห์. (2551). รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านดงดารา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.  อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2551). รายงานวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แหล่งทุน:  สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2552). รายงานวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพ  ภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แหล่งทุน:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2552). รายงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของแพธ (PATH) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพศภาวะและสุขภาพ. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แหล่งทุน: สำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2552). รายงานวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพ การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมด้านสุขภาวะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 •  งานวิจัย (การนำเสนอบทความ/ผลงานวิจัย)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2536). พฤติกรรมสุขภาพตามแบบแผนสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน. นำเสนอ (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2536.
  • Yanwaree, N. (2004). Receiving family caregiving as perceived by people living with HIV/AIDS. Paper presentation at 15th International Nursing Research Congress. Sigma Theta Tau International. The Burlington hotel Doubin in Ireland. (แหล่งทุน: สภาการพยาบาลประเทศไทย)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2548). การได้รับการดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. นำเสนอ (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้จากวิถีชีวิตสู่นวัตกรรมทางการพยาบาล จัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (แหล่งทุน: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2549). การทดสอบสารปนเปื้อนอาหารในตลาดสด จังหวัดอุดรธานี. นำเสนอ (Paper presentation) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “งานราชภัฏอุดรธานีวิชาการ” วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2549.
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2549). ปรากฏการณ์วิทยา: แนวคิดและการนำไปใช้ในการวิจัย. นำเสนอ (Paper presentation) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “งานราชภัฏอุดรธานีวิชาการ” วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2549.
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2552). การจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดงดารา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. นำเสนอ (Oral presentation) การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 10-11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (แหล่งทุน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 
 • หนังสือ
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2550). คู่มือวิทยานิพนธ์. อุดรธานี: สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2551). บทคัดย่อรายงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550.  อุดรธานี: สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2552). คู่มือวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 2552. อุดรธานี: สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • แน่งน้อย ย่านวารี. (2552). รายงานสรุปผลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551.  อุดรธานี: สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • แน่งน้อย ย่านวารี และ พนายุทธ เชยบาล. (2552). รายงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552.  อุดรธานี: สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • แน่งน้อย ย่านวารี, ไพศาล แน่นอุดร และ พนายุทธ เชยบาล. (2552). แนวทางการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่.  อุดรธานี: สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • เอกสารประกอบการสอน
 • บทความ
  • แน่งน้อย  ย่านวารี. (2550). ปรากฏการณ์วิทยา: แนวคิดและการนำไปใช้ในการวิจัย. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น, 1(3), 1-14.

การบริการวิชาการ :
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาด 
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
  • นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
  • นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษ
  • วิทยากรสอนการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ไท้เก็กและชี่กง”  ณ สนามฝึกตามชุมชนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน   และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542-2543
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพ  จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ.ยะลา วันที่ 11  กรกฎาคม 2544
  • วิทยากรสอนการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ไท้เก็กและชี่กง”  ณ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ปี 2544
  • วิทยากรเรื่อง การป้องกันเอดส์ สำหรับเยาวชนในโครงการอบรมค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ จัดโดยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 10 ตุลาคม 2546
  • วิทยากรอภิปรายเรื่อง การใช้ระบบการบันทึกทางสุขภาพเพื่อการประกันสุขภาพ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2546 เรื่องการบันทึกและการสร้างระบบข้อมูลทางสุขภาพในยุคต้นทุน-คุณภาพ  จัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วันที่ 31 พฤษภาคม 2546
  • วิทยากรอภิปรายเรื่อง Benchmark ของการจัดการทางสุขภาพ ในการประชุมวิชาการเรื่อง ผู้จัดการทางสุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล จัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วันที่ 5 ตุลาคม 2546
  • วิทยากรอภิปรายเรื่อง ผนึกพลังจากประสบการณ์ทางคลินิก และวิถีชีวิตของผู้ป่วยเพื่อนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้จากวิถีชีวิตสู่นวัตกรรมทางการพยาบาล จัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 3 เมษายน 2547
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมการมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ในการประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้จากวิถีชีวิตสู่นวัตกรรมทางการพยาบาล วันที่ 4 เมษายน 2547
  • วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโดยสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
        9.1 เรื่อง “แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะและกระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ” วันที่ 11 ธันวาคม 2549
        9.2 เรื่อง “งานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research)” วันที่ 11 ธันวาคม 2549
        9.3 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” วันที่ 14 ธันวาคม 2549
        9.4 วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2549
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Focus Group Discussion and In-depth Interview” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Training Workshop for Qualitative Data Collection & Data Collection in the Ministry of Education Campus and Xiengkhouang Province. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ นครหลวงเวียงจันทน์ และจังหวัดเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 27 เมษายน-2 พฤษภาคม 2552  จัดโดย  Center for Promotion of Education for Women-Ethnic-Disabled People, Ministry of Education, Lao People’s Democratic Republic.
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Qualitative Data Analysis” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop for Qualitative Data Analysis”  ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552 จัดโดย  Center for Promotion of Education for Women-Ethnic-Disabled People, Ministry of Education, Lao People’s Democratic Republic.
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Focus Group Discussion” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Training Workshop for Qualitative Data Collection. วันที่ 19-20 สิงหาคม 2552  จัดโดย The Research Institute for Educational Science, Ministry of Education, Lao People’s Democratic Republic.
  • วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 11.1 วันที่ 13 กันยายน 2552 ณ ห้อง 1704 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนเอกสารวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ใน โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการอาจารย์  วันที่ 16 ธันวาคม 2552 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
  • วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสนทนากลุ่ม” สำหรับพนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพในศาสตร์ทางภาษา” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น วันที่ 20 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 1605 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • ผลงานอื่นๆ
  • บรรณาธิการวารสาร “บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

 

 

Views: 11857 times

 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 23 guests online
Content View Hits : 503349