ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ PDF Print E-mail
  

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ 

อาจารย์ประจำสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

 

โทรศัพท์ : 08-1048-3222

โทรสาร : 0-4224-8680

อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
การศึกษา :
 • กศ.บ (พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา (2516)
 • ศศ.ม (สังคมวิทยาการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2538)
 • ศศ.ด (พัฒนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547)

 

วุฒิการศึกษาอื่น :
 • Diploma in Physical Education, In Service Training for Teacher, Okayama University, Japan (2524-2526)
 • Certificate, Research Student, Okayama University, Japan (2534-2535)
 • Certificate, Aging Management, Hiroshima Municipality, Japan (2538)
 • Certificate, Aging and Health Development, University of the Ryukyus, Japan (2543-2544)

 

ประวัติการทำงาน :
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2548-2550)
 • อาจารย์ประจำสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2551-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2551-ปัจจุบัน)

 

สาขางานวิจัย/สาขาที่ชำนาญ :
 • สังคมวิทยาการพัฒนา (Sociology and Development)
 • การพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ :
 • งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย, 2547.
 • งานวิจัยเรื่อง ประชาคมอันเป็นพื้นฐานของกระบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ; วัฒนธรรมความเอื้ออาธรผู้สูงอายุ, ทุนวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม Monbusho ประเทศญี่ปุ่น, 2549-2551.
 • งานวิจัยเรื่อง การติดตามสภาวะเด็กและเยาวชมไทย จังหวัดอุดรธานี, ทุนการวิจัยจากสถาบันรามจิตติ สกว. และ สสส., 2549-2551.

 

ผลงานทางวิชาการ :
 • งานวิจัย
  • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ความต้องการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลของอุดรธานี, 2541. 
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับค้นระดับคะแนนและผลการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี, 2542.
  • ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อผู้บริหาร วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายใน, 2543.
  • การลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี, 2546.
  • รูปแบบการพัฒนาการวัดสารสนเทศ สถาบันการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย, ทุนวิจัยจากสถาบันการพลศึกษา, 2550.
 • หนังสือ 
 • เอกสารประกอบการสอน
  • การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ
  • แนวโน้มผู้สูงอายุไทย
 • บทความ 
 • งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
  • การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทย จังหวัดอุดรธานี, ทุนวิจัยจากสถาบันรามจิตติ, สกว. และสสส. (2551-2552)
  • การสร้างสรรค์ประชาคมสู่ความเป็นประชาสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหาร พ.ศ. 2549, ทุนวิจัยจากสถาบันเอเซียศึกษา กระทรวจศึกษาธิการและวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น (2551-2553)

 

การบริการวิชาการ :
 • อาจารย์พิเศษ
  • ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)
  • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (2551)
  • ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2551-ปัจจุบัน)
  • ระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2552)
 • วิทยากร
  • การบรรยายพิเศษระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2551)

 

 

 

Views: 8074 times

 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 21 guests online
Content View Hits : 503347