รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ PDF Print E-mail
  

รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ประจำสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

 

โทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 701

โทรสาร : 0-4224-8680

อีเมล : -

เว็บไซต์ : -

 

 
การศึกษา :
 • กศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา (2512)
 • ศศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่-การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2524)
 • กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2532)

 

ประวัติการทำงาน :
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • อาจารย์ประจำ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขางานวิจัย :
 • การบริหารการศึกษา
 • สังคมศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การสอน

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ :

 

ผลงานทางวิชาการ :
 • งานวิจัย
 • หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอน
 • บทความ
การบริการวิชาการ :
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบิรหารการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบิรหารการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาปัญหาพิเศษ
  • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

 

 

 

Views: 3943 times

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2012 15:39 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 7 guests online
Content View Hits : 503334