ประวัติ ความเป็นมา Print
 
 
 
ความเป็นมา
          โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 ที่กำหนดว่า "ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพระดับสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมฐานะครู" และจากนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ตำรา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และการแก้ปัญหาของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู และได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ตำรา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2542 และหลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งในปี 2538 บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้การนำของคณบดีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ มีความรับผิดชอบในการบริหาร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานวิจัย ความเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ
          ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม 12 สาขาวิชา คือ ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสาธารณสุข

 

 

Views: 9614 times

Last Updated ( Monday, 02 February 2015 01:16 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 17 guests online
Content View Hits : 503343