วารสารบัณฑิตศึกษา Print
 
 
 
          วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Rajabhat Udonthani Graduate Studies Journal) เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญนิพนธ์ของ คณาจารย์ นักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์  และผลงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษา   โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
 
          บทความที่ส่งมาเพื่อเผยแพร่ ต้องเป็นบทความใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ จำนวน 2 ฉบับ
 

          วารสารบัณฑิตศึกษาราชภัฏอุดรธานี เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำโดยสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน
 2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษา
 
ขอเชิญสมัครสมาชิก / ส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาราชภัฏอุดรธานี
 
คณะผู้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาราชภัฏอุดรธานี
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1014 ต่อ 701 หรือ 0-4224-8680
โทรสาร : 0-4221-1418
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
 
วารสารบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

Views: 15952 times

Last Updated ( Tuesday, 01 March 2011 18:40 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 22 guests online
Content View Hits : 503348