การประกันคุณภาพ PDF Print E-mail
 

 

          สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สถาบันกำหนดขึ้นและใช้มาตรฐาน ดัชนีประเมิน และเกณฑ์ที่จัดทำขึ้น โดยสถาบันเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐาน ดัชนีประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน

 

การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

 

 

 

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)


[ ดาวน์โหลด 23.8 MB ]

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)


[ ดาวน์โหลด 4.3 MB ]

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ส่วนราชการระดับอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)


[ ดาวน์โหลด 2.9 MB ]

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

[ ดาวน์โหลด 2.8 MB ]

 

 

Views: 7494 times

Last Updated ( Sunday, 23 May 2010 10:56 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 14 guests online
Content View Hits : 503341