คณะกรรมการหลักสูตร PDF Print E-mail
 

 

  คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
  1. ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์  (อธิการบดี)ประธานกรรมการ
  2. รศ.สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ  (รองอธิการบดี)รองประธานกรรมการ
  3. ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)กรรมการ
  4. รศ.ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (คณบดีคณะครุศาสตร์)กรรมการ
  5. รศ.สุรพงษ์  ลือทองจักร  (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)กรรมการ
  6. ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง  (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)กรรมการ
  7. ผศ.ดร.เพียร  สิงห์จานุสงค์  (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)กรรมการ
  8. ดร.สุทธิพศ์  เปรื่องค้า  (คณบดีคณะเทคโนโลยี)กรรมการ
  9. รศ.ดร.สมคิด  สร้อยน้ำ  (ประธานสาขาวิชา)กรรมการ
10. ดร.ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ  (ประธานสาขาวิชา)กรรมการ
11. รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย  (ประธานสาขาวิชา)กรรมการ
12. ผศ.ดร.เสกสรร  สายสีสด  (ประธานสาขาวิชา)กรรมการ
13. ดร.ภูเบศร์  พิพิธหิรัญการ  (ประธานสาขาวิชา)กรรมการ
14. รศ.ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)กรรมการ
15. รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)กรรมการ
16. รศ.ดร.กฤตติกา  แสนโภชน์  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)กรรมการ
17. ดร.กิตติพร  โนนคู่เขตโขง  (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)กรรมการและเลขานุการ
  
  คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ประจำปีการศึกษา 2558)
  
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ระดัวปริญญาเอก)
  • ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
  • ดร.รุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์
  • ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
  • ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระดัวปริญญาเอก)
  • รศ.ดร.สมคิด  สร้อยน้ำ (ประธานกรรมการ)
  • ดร.พงษ์นิมิตร  พงษ์ภิญโญ
  • ดร.นวัตกร หอมสิน
  • ดร.ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์
  • ดร.พนายุทธ  เชยบาล (เลขานุการ)
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ระดัวปริญญาเอก)
  • ดร.ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ (ประธานกรรมการ)
  • ดร.เกียงไกร  ธุระพันธ์
  • ดร.บุษกร  สุขแสน
  • ผศ.ดร.สุภีร์  สมอนา
  • ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • รศ.ดร.สมคิด  สร้อยน้ำ (ประธานกรรมการ)
  • ดร.พนายุทธ  เชยบาล
  • ดร.พงษ์นิมิตร  พงษ์ภิญโญ
  • ดร.นวัตกร หอมสิน
  • ดร.ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
  • ดร.รุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์
  • ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
  • ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (เลขานุการ)
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • ดร.ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ (ประธานกรรมการ)
  • ดร.เกียงไกร  ธุระพันธ์
  • ดร.บุษกร  สุขแสน
  • ผศ.ดร.สุภีร์  สมอนา
  • ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
  • รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
  • รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
  • ดร.กิตติพร โนนคูเขตโขง
  • ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม)
  • ดร.ภูเบศร์  พิพิธหิรัญการ (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.เพียร  สิงห์จานุสงค์
  • ดร.สมฤดี  ศรีทับทิม
  • ดร.สุขสันติ  ประกอบวงษ์
  • ดร.ปิยวดี  ยาบุษดี (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • ดร.วิบูล เป็นสุข (ประธานกรรมการ)
  • ดร.สรฉัตร เทียมดาว
  • ดร.ศรีสุภาพ พูนลาภเดชา
  • ผศ.ดร.ธวัชชัย จำรัสแสง
  • ดร.อรรจนา ด้วงแพง (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
  • รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์ (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ศรีสุรางค์ ทีนะกุล
  • รศ.โสภณ  แดงประวัติ
  • รศ.ศิริพร  พัสดร
  • ผศ.ดร.วัฒนพงษ์  พันอินากูล (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • ดร.ไพศาล แน่นอุดร (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
  • รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการจัดการ
  • ผศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.วณิชย์  ไชยแสง
  • ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล
  • ดร.สาวิตรี  บุญมี
  • ดร.รชต  สวนสวัสดิ์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • ดร.นครชัย  ชาญอุไร  (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.พงศักดิ์  ศรีจันทร์
  • ผศ.ดร.อุดม  จำรัสพันธ์
  • รศ.ดร.พิชญ์  ฉายายนต์
  • ดร.บุษวรรษ์  แสนปลื้ม  (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาสาธารณสุข
  • ผศ.ดร.กิตติญาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภิญโญ  (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.อัจฉรา  จินวงษ์
  • ดร.สุภาดา  ผลิตผลการพิมพ์
  • ดร.ลลิตภัทร  เหว้าพรหมมินทร์
  • ดร.พัชราภรณ์  ไชยศรี  (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.)
  • ผศ.ดร.พัตตาวัน นาใจแก้ว (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
  • ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล
  • ผศ.ดร.หนูกร ปฐมพรรษ
  • ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า (เลขานุการ)

 

 

Views: 19367 times

Last Updated ( Thursday, 03 March 2016 11:16 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 19 guests online
Content View Hits : 503345