คณะกรรมการหลักสูตร PDF Print E-mail
 

 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  
 1. ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์ (อธิการบดี)
 2. รศ.ดร.สมคิด  สร้อยน้ำ
 3. รศ.โสภณ  แดงประวัติ
 4. รศ.สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ
 5. ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม
 6. ผศ.ดร.อุดม  จำรัสพันธุ์
 7. รศ.ดร.พิชญ์  ฉายายนต์
 8. รศ.ดร.กฤตติกา  แสนโภชน์
 9. รศ.ดร.วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ
 10. รศ.ดร.ประยงค์  กลั่นฤทธิ์
 11. ดร.ไพศาล  แน่นอุดร
 12. ดร.พนายุทธ  เชยบาล
 13. ดร.รุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์
 14. ดร.ภูเบศร์  พิพิธหิรัญการ
 1. ประธานกรรมการ
 2. รองประธานกรรมการ
 3. กรรมการ
 4. กรรมการ
 5. กรรมการ
 6. กรรมการ
 7. กรรมการ
 8. กรรมการ
 9. กรรมการ
 10. กรรมการ
 11. กรรมการและเลขานุการ
 12. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
 13. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
 14. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
  
  คณะกรรมการประจำสาขาวิชา
  
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
  • ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
  • ผศ.ดร.ยุทธนา สาริยา
  • ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
  • ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
  • รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
  • ดร.รุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • รศ.ดร.สมคิด  สร้อยน้ำ (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.เปรื่อง  จันดา
  • รศ.ดร.พิชญ์  ฉายายนต์
  • ผศ.ดร.อุดม  จำรัสพันธุ์
  • ผศ.ดร.อำพัน  ด้วงแพง
  • ผศ.ดร.แน่งน้อย  ย่านวารี 
  • ผศ.นพพร  โฆสิระโยธิน
  • ดร.พงษ์นิมิตร  พงษ์ภิญโญ
  • ดร.ธีระพล  เพ็งจันทร์
  • ดร.พนายุทธ  เชยบาล (เลขานุการ)
  • ดร.ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • รศ.ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (ประธานกรรมการ)
  • ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม
  • ผศ.ดร.ยุทธนา  สาริยา
  • รศ.ศรีสุรางค์  ทีนะกุล
  • ผศ.ดร.จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต
  • ดร.จันทร์จิรา  จุมพลหล้า
  • ผศ.ดร.พัดตาวัน  นาใจแก้ว (เลขานุการ)
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • ดร.ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ (ประธานกรรมการ)
  • ดร.สมเกียรติ  ศรีปัดถา
  • รศ.ดร.กฤตติกา  แสนโภชน์
  • ดร.ไพศาล  แน่นอุดร
  • ดร.วิบูล  เป็นสุข
  • ดร.กิตติพร  โนนคู่เขตโขง
  • ดร.สมคม  ศุภรัตนกุล
  • ผศ.ดร.พิชัย  เอื้อมธุรพจน์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
  • ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
  • รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
  • ดร.กิตติพร โนนคูเขตโขง
  • ดร.วิไลลักษณ์ ริอัค
  • ผศ.ดร.สุจิตรา อินทรรัศมี (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • ดร.ภูเบศร์  พิพิธหิรัญการ (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.เพียร  สิงห์จานุสงค์
  • ดร.สมฤดี  ศรีทับทิม
  • ดร.สุขสันติ  ประกอบวงษ์
  • ดร.นิคม  วงศา
  • ดร.วิวรรธน์  แก่นสา
  • ดร.ปิยวดี  ยาบุษดี (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • ดร.วิบูล เป็นสุข (ประธานกรรมการ)
  • ดร.อรรจนา ด้วงแพง
  • ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
  • ดร.ปรียา แก้วนารี
  • ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา
  • ผศ.ดร.ธวัชชัย จำรัสแสง
  • ผศ.ดร.ฤทธิชัย  พิลาไชย
  • ดร.ศรีสุภาพ พูนลาภเดชา
  • ดร.สรฉัตร เทียมดาว
  • ดร.ภัทยา  นาประเสริฐ
  • ดร.นิราวรรณ  อนันตสุข
  • อาจารย์อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์
  • รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
  • ผศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
  • ผศ.เสวก มีทอง
  • ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
  • ผศ.เดชอนันต์ บุญผัน
  • ผศ.ดร.วัชรพร มานะจิตร (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • ดร.ไพศาล แน่นอุดร (ประธานกรรมการ)
  • รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์
  • ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
  • ผศ.ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน์
  • ดร.นครชัย ชาญอุไร
  • ผศ.ชนิดา ชื่นวัฒนาประณิธิ (เลขานุการ)
 • สาขาวิชาการตลาด
  • ผศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย (ประธานกรรมการ)
  • ดร.กีรติ  ธนศรีวนิชชัย
  • อาจารย์พรเทพ  ศักดิ์สุจริต
  • อาจารย์สมศักดิ์  ตรีทิพย์สถิตย์
  • รศ.ดร.กฤตติกา  แสนโภชน์
  • ผศ.ดร.วณิชย์  ไชยแสง
  • ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล
  • ผศ.ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ
  • อาจารย์เอื้องไพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร (เลขานุการ)
  • อาจารย์วันวิสา  เนื่องสมศรี (ผู้ช่วยเลขานุการ)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • ผศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย  (ประธานกรรมการ)
  • ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล 
  • ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง
  • ผศ.ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ
  • ดร.สาวิตรี  บุญมี  (เลขานุการ)
  • ดร.พนา  ดุลยพัชร์  (ผู้ช่วยเลขานุการ)
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  • รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล
  • ผศ.ดร.หนูกร ปฐมพรรษ
  • ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า
  • ผศ.ดร.พัตตาวัน นาใจแก้ว (เลขานุการ)

 

 

Views: 12749 times

Last Updated ( Monday, 21 July 2014 23:04 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 11 guests online
Content View Hits : 372933