ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา Print
 
ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [11 มค 60]
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง และ ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำ คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. [20 ธค 59]
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง และผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำ คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. [20 ธค 59]
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง และ ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำ คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. [20 ธค 59]
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารการศึกษา ณ Southwest Minnesota State University, USA. โดย ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [19 ตค 59]
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [16 ตค 59]
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัด พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [10 กย 59]
บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการทำบุญตักบาตร ไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 [10 กย 59]
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Intensive Workshop for PhD Students, Educational Administration ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2559 ณ ห้อง 1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [27 สค 59]
บัณฑิตวิทยาลัยจัด จัดการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ หลากหลายวิธีสอนเสริมสร้างทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏวิชาการ 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [27 สค 59]
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [15 สค 59]
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย [27 มิย 59]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรตืฯ [18 มิย 59]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สุขสันต์วันปีใหม่ไทย ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ อาคารกิจกรรม ชั้น 1 [11 เมย 59]
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัด โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น SPSS for Windows ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2559 ณ ห้อง 332 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [04 เมย 59]
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราขภัฏอุดรธานี ได้เปิดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (เน้น IELTS) วันเสาร์ - อาทิตย์ เดือนมีนาคม 2559 โดยเริ่มในวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1602 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [14 มีค 59]
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในหัวข้อ แนวคิดในการทำดุษฎีนิพนธ์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารการศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [06 มีค 59]
คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับทางมหาวิทยาลัย [14 กพ 59]
บัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญ ประธานสาขาวิชาและเลขานุการประจำสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย [10 กพ 59]
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ Research in English Language Learning and Teaching วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 18.00 ณ ห้อง 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ [08 กพ 59]
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ ป.โท-เอก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 22.00 น. [24 มค 59]
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ได้จัด การสัมมนาการศึกษาเพิ่มเติมตามโปรแกรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Southwest Minnesota State University วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [9 มค 59]
 
ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [28 พย 58]
ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 และภาพกิจกรรมการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต [8 ตค 58]
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจ ให้แน่งน้อย แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี เนื่องในการเกษ๊ยณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สวนอาหารสวนทิพย์ [2 ตค 58]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ประเมินคือ รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต ผศ.ดร.จวงจันทร์ ชูก้าน และ ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม [29 กย 58]
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [20 กย 58]
มหาวิทยาราชภัฏลำปาง ได้มาดูงานที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 11 กันยายน 2558 [12 กย 58]
บัณฑิตวิทยาลัย จัด พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [03 กย 58]
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมในงาน วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [20 สค 58]
บัณฑิตวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [02 สค 58]
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันฉัตรมงค​ล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลางกลางจังหวัดอุดรธานี [07 พค 58]
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2558 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558 [18 เมย 58]
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี [09 เมย 58]
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล สำหรับครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 [09 เมย 58]
บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายผ้าไทย เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป [09 เมย 58]
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมือกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จัด โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรองรับอาเซียน (English For Communication in AEC) ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2557 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี [09 เมย 58]

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน วันที่ระลึก 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานศิษย์เก่า [16 กพ 58]

บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 (NGRC2014) ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [05 มค 58]
 
ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา 2554
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2555 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [18-01-55 / Views: 3145 times]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จัดโครงการ การสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2554 ณ ลานหน้าสำนักงาน และ ชั้นดาดฟ้าอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ [25-12-54 / Views: 2336 times]
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 นำทีมโดย นางอรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานนักศึกษาฯ ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมจำนวน 10,000 บาท แก่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 [03-12-54 / Views: 2956 times]
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [22-09-54 / Views: 4490 times]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล นำนักศึกษากลุ่มวิชาชีววิทยาจำนวน 11 คน ไปศึกษาดูงานวิจัยและค้นคว้าเอกสาร ณ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2554 [25-04-54 / Views: 3544 times]
 
ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา 2553
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี [19-05-53 / Views: 3088 times]
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโนนบุญมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการโดยไคเซ็น วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงเรียนบ้านโนนบุญมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [25-02-53 / Views: 3523 times]
คณาจารย์ประจำสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 11 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [12-02-2553 / Views: 2634 times]
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกภาคปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 มกราคม 2553 [13-02-53 / Views: 3934 times]
นายทิวัตถ์ ศรีดำรง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "การศึกษารูปแบบการลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด้กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู" วันที่ 11 มกราคม 2553 [25-01-53 / Views: 2981 times]
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย ย่านวารี และ ดร.พนายุทธ เชยบาล ร่วมสังเกตการณ์และเสนอแนะเชิงเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย [13-01-53 / Views: 5282 times]
 
ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา 2552
ภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2550-2551 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร [27-11-52]
ภาพ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [24-11-52]
ภาพ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการบริหารการศึกษาและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ Southwest Minnesota State University (SMSU), Marshall, USA. [22-11-52]
ภาพ งานเกษียณอายุราชการ ผ่านวันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณ...ที่ภาคภูมิ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 วันที่ 30 กันยายน 2552 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [01-10-52]
ภาพ งานเกษียณอายุราชการ ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน และ ผศ.ดร.อำพัน ด้วงแพง วันที่ 26 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี [27-09-52]
ภาพ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2552 [20-09-52]
ภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและเผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 08:30-17:00 น. [20-08-52]
ภาพ การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะครุศาสาตร์ [22-07-52]
ภาพ การประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา [22-07-52]
ภาพ พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 [11-07-52]
ภาพ งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2552 วันที่ 21 มิถุนายน 2552 [22-06-52]

 

 

Views: 8730 times

Last Updated ( Tuesday, 17 January 2017 04:34 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 8 guests online
Content View Hits : 503335