ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ Print
 
ปรัชญา

          สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา

 

วิสัยทัศน์

           ผู้นำทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 2. สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 3. บริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์

          รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม

 

เอกลักษณ์

          แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 3. เพื่อให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 4. เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
 5. เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขัน

 

 

Views: 8977 times

Last Updated ( Saturday, 05 December 2015 01:08 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 26 guests online
Content View Hits : 503352