คณะผู้บริหาร Print
 
 
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
 

ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดี
   

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
ที่ปรึกษาคณบดี
 
รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
ที่ปรึกษาคณบดี
   

ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
 
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงาน
และงบประมาณ
   

ดร.พนายุทธ เชยบาล
ผู้ช่วยรองคณบดี
 
ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
ผู้ช่วยรองคณบดี

 

 

Views: 3062 times

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 08 March 2016 05:40 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 9 guests online
Content View Hits : 503336