สารบัณฑิตวิทยาลัย Print

 

   

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เดือน ธันวาคม 2557

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
เดือน กุมภาพันธ์ 2558
   

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
เดือน มีนาคม 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
เดือน เมษายน 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
เดือน พฤษภาคม 2558
   

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
เดือน กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
เดือน มีนาคม 2559
   

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
เดือน เมษายน 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
เดือน พฤษภาคม 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
เดือน มิถุนายน 2559
   

ปีที่ 3 ฉบับที่ 7
เดือน กรกฎาคม 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 8
เดือน สิงหาคม 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9
เดือน กันยายน 2559
   

ปีที่ 3 ฉบับที่ 10
เดือน ตุลาคม 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
เดือน พฤศจิกายน 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 12
เดือน ธันวาคม 2559
   

ปีที่ 4 ฉบับที่ 01
เดือน มกราคม 2560

ปีที่ 4 ฉบับที่ 02
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 

 

 

Views: 3515 times

Last Updated ( Friday, 24 March 2017 23:38 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 27 guests online
Content View Hits : 503353