ผศ.ดร.อำพัน ด้วงแพง PDF Print E-mail
  

ดร.อำพัน ด้วงแพง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

 

โทรศัพท์ : 0-4224-8680

โทรสาร : 0-4224-8680

อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
การศึกษา :
 • ป.กศ.สูง (ภาษาไทย-สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูอุดรธานี (2511)
 • กศ.บ (มัธยม (ภาษาไทย)ุ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (2513)
 • M.Ed. (Educational Administration) Panjab University, India (2520)
 • Ed.D. (Educational Administration) Deakin University, Australia (2545)

 

ประวัติการทำงาน :
 • อาจารย์ตรี หมวดภาษาไทย วิทยาลัยครูอุดรธานี (2513)
 • หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี (2523)
 • รองหัวหน้าคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี (2527)
 • รองผู้อำนวยการศูนย์เวชศึกษาป้องกัน (2533)
 • หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา (2535)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (2537)
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาบึงกาฬ สถาบันราชภัฏอุดรธานี (2547)
 • รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (2548)
 • เกษียณอายุราชการ (2552)
 • อาจารย์ประจำสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา (2552-ปัจจุบัน)

 

สาขางานวิจัย/สาขาที่ชำนาญ :
 • การบริหารการศึกษาและพื้นฐานการศึกษา

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ :
 • The Spirit of Cooperation : Using cooperative learning strategies in teacher education in Australia and Thailand Jornal with Dr.Peter Waterworth, Deakin University, in the Forth UNESCO-ACEID International Conference SECONDARY EDUCATION AND YOUTH AT THE CROSSROAD, 10-13 November 1998 at the Imperial Queens Park Hotel, Bangkok.
 • Contexts in Cooperative Learning : Using cooperative learning strategies in pre-service teacher education in Australia and Thailand In IASCE Conference by the National Institute of Education Singapore, 23 June 2004 at Carlton Hotel, Singapore.

 

ผลงานทางวิชาการ :
 • งานวิจัย
  • พฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ทุนวิจัย กรมการฝึกหัดครู ปีงบประมาณ 2537
  • กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา : กรณีจังหวัดอุดรธานี ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 2551 (ศูนย์เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอน
  • ภาวะผู้นำ
  • การบริหารงานกิจการนักศึกษา
 • บทความ

การบริการวิชาการ :
 • เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก
  • เป็นที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของ นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี เรื่อง การพัฒนาระบบสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (2551-2553)
 • เป็นกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา หลายหน่วยงาน ได้แก่ 
  • สพท.อุดรธานี เขต 1
  • สพท.อุดรธานี เขต 2
  • สพท.อุดรธานี เขต 3
  • สพท.อุดรธานี เขต 4
  • สพท.หนองบัวลำภู เขต 1
  • สพท.หนองบัวลำภู เขต 2
  • สพท.เลย เขต 1
  • สพท.เลย เขต 2
  • สพท.เลย เขต 3
  • สพท.หนองคาย เขต 1
  • สพท.หนองคาย เขต 2
  • สพท.หนองคาย เขต 3
  • สพท.สกลนคร เขต 1
  • สพท.สกลนคร เขต 2
  • สพท.สกลนคร เขต 3
  • สพท.นครพนม เขต 2
 • เป็นผู้ประสานงานจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูแนวใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2552 ณ ห้องอุดรธานี 2 โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • เป็นวิทยากรบรรยาย
  • เรื่อง ผู้นำทางด้านวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแบบการกระจายอำนาจ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 และ 2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ณ โรงแรมนภาลัย
  • เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของครูในยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา แก่นักศึกษาทุนครูสหกิจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

 

 

Views: 4712 times

Last Updated ( Monday, 15 February 2010 12:49 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 6 guests online
Content View Hits : 503333