Print

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่จะรับ ดังนี้
 

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่รับ

 1. ระดับปริญญาเอก
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
   1. การบริหารการศึกษา (จำนวน 20 คน)
   2. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ (จำนวน 20 คน)
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (จำนวน 20 คน)
 2. ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
   1. การบริหารการศึกษา (จำนวน 30 คน)
   2. หลักสูตรและการสอน (จำนวน 30 คน)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (จำนวน 30 คน)
   2. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (จำนวน 30 คน)
   3. เทคโนโลยีการสื่อสาร (จำนวน 30 คน)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
   1. วิทยาศาสตร์ศึกษา (จำนวน 20 คน)
   2. การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 20 คน)
รายละเอียดในแต่ละหลักสูตรดูได้ืี่ที่ คู่มือการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  
 

การซื้อคู่มือและใบสมัคร

          ซื้อคู่มือและใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 - 27 พฤษภาคม 2554 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) คู่มือและใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท หรือ ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา (คลิกขวาหัวข้อที่จะดาวน์โหลด แล้วเลือกเมนู Save Target As...)
 1. คู่มือการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 
 2. ใบสมัครสอบคัดเลือก 
 3. บัตรเข้าห้องสอบ 
 4. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับผู้สมัครสอบระดับปริญญาเอก) 
 5. หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการ (สำหรับผู้สมัครสอบระดับปริญญาเอก) 
 6. หนังสือรับรองเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้สมัครสอบระดับปริญญาโท) 
 

กำหนดการรับสมัคร

30 พฤศจิกายน 2553 - 27 พฤษภาคม 2554
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
30 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 - 5 มิถุนายน 2554
วันสอบคัดเลือก
10 มิถุนายน 2554
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
10 - 19 มิถุนายน 2554
วันรายงานตัว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร. 0 4224 8680 หรือ 0 4221 1040-59 ต่อ 701
โทรสาร 0 4224 8680

 

 

Views: 4924 times

 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 25 guests online
Content View Hits : 503351