Print

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่จะรับ ดังนี้
 

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่รับ

 1. ปริญญาเอก
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
   1. การบริหารการศึกษา (จำนวน 20 คน)
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (จำนวน 20 คน)
 2. ปริญญาโท
  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
   1. การบริหารการศึกษา (จำนวน 30 คน)
   2. หลักสูตรและการสอน (จำนวน 30 คน)
   3. การสอนวิทยาศาสตร์ (จำนวน 30 คน)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (จำนวน 30 คน)
   2. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (จำนวน 30 คน)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
   1. วิทยาศาสตร์ศึกษา (จำนวน 20 คน)
   2. การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 20 คน)
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
   1. การจัดการ (จำนวน 20 คน)

การซื้อคู่มือและใบสมัคร

          ซื้อคู่มือและใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 - 27 เมษายน 2557 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) คู่มือและใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท หรือ ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
 1. การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
 2. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 3. บัตรประจำตัวเข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
 4. หนังสือรับรองเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ปริญญาเอก)
 6. หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการ (ปริญญาเอก)
 

กำหนดการรับสมัคร

14 กุมภาพันธ์ 2557 - 27 เมษายน 2557จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
30 เมษายน 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา
3 - 4 พฤษภาคม 2557สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
9 พฤษภาคม 2557ประกาศผลการสอบคัดเลือก
11 - 31 พฤษภาคม 2557รายงานตัวนักศึกษาใหม่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร. 042-248680 หรือ 042-211040-59 ต่อ 701
โทรสาร 042-248680

 

 

Views: 20525 times

Last Updated ( Saturday, 15 February 2014 16:51 )
 

คณบดี


ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

รอบรั้วราชภัฏ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

 

 

หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
หมวดการศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

Counter

We have 13 guests online
Content View Hits : 503340