User (Email) : Password (รหัสบัตรประชาชน) :

ประกาศ

 • กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

 • กำหนดการ

  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน 18 ตุลาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 ตุลาคม 2560
  นำเสนอบทความ 16 ธันวาคม 2560

  ค่าลงทะเบียน

  การประชุมครั้งนี้กำหนดค่าลงทะเบียน โดยแบ่งตามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย คนละ 2,500 บาท

 • ผู้ร่วมฟังการเสนอผลงานวิจัย (บุคคลทั่วไป) 1,200 บาท
  ผู้ร่วมฟังการเสนอผลงานวิจัย (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คนละ 500 บาท )

 • การชำระค่าลงทะเบียน

 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM หรือ เคาท์เตอร์ธนาคาร
 • เลขที่บัญชี 443-0-71180-1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
 • ชื่อบัญชี นางวรัญญา จีระวิพูลวรรณ หรือ นางสาวจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต หรือ นางสาวกิตติพร โนนคู่เขตโขง
 • สแกนหลักฐานการชำระเงิน แล้วแจ้งการโอนเงิน ที่เว็บไซต์ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

 • สถานที่

  สถานที่จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย

 • ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับการประชุมรวม
 • ห้อง 1701,1702,1703,1704,1705 และ 1706 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับนำเสนอผลงาน
 • พื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 • ระยะเวลาการจัดประชุม

  วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560