User (Email) : Password (รหัสบัตรประชาชน) :

ประกาศ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
 • *** หากผู้นำเสนอท่านใดไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1701 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 • ผู้นำเสนอท่านใดต้องการแก้ไขข้อมูลผู้นำเสนอ หรือส่งบทความแก้ไข กรุณาส่งมาที่
  E-mail: udru.ngrc@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 • กำหนดการ วันที่ 16 ธันวาคม 2560

 • กำหนดการ วันที่ 16 ธันวาคม 2560


  การนำเสนอแบบบรรยาย


  การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • รายชื่อบทความที่นำเสนอโดยโปสเตอร์
 • กำหนดขนาดโปสเตอร์ 80 x 120 ซม.
 • สามารถส่งโปสเตอร์ที่จะนำเสนอมาล่วงหน้าได้ โดยส่งมาที่
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 2
  เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 • กำหนดการ

  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน 18 ตุลาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 พฤศจิกายน 2560
  นำเสนอบทความ 16 ธันวาคม 2560

  ค่าลงทะเบียน

  การประชุมครั้งนี้กำหนดค่าลงทะเบียน โดยแบ่งตามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย คนละ 2,500 บาท

 • ผู้ร่วมฟังการเสนอผลงานวิจัย (บุคคลทั่วไป) 1,200 บาท
  ผู้ร่วมฟังการเสนอผลงานวิจัย (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คนละ 500 บาท )

 • การชำระค่าลงทะเบียน

 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM หรือ เคาท์เตอร์ธนาคาร
 • เลขที่บัญชี 443-0-71180-1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
 • ชื่อบัญชี นางวรัญญา จีระวิพูลวรรณ หรือ นางสาวจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต หรือ นางสาวกิตติพร โนนคู่เขตโขง
 • สแกนหลักฐานการชำระเงิน แล้วแจ้งการโอนเงิน ที่เว็บไซต์ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

 • สถานที่

  สถานที่จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย

 • ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับการประชุมรวม
 • ห้อง 1701,1702,1703,1704,1705 และ 1706 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับนำเสนอผลงาน
 • พื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 • ระยะเวลาการจัดประชุม

  วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560