ตรวจรายชื่อผู้ส่งบทความ

รายชื่อผู้ส่งบทความ (แบบบรรยาย)
รหัส ชื่อ-สกุล ได้รับบทความ การชำระเงิน ได้รับบทความการแก้ไข
OSO1นางสาวเยาวรินทร์  ศรีอุทมาลย์
OSO2นายฐิติ  สุภโตษะ
OED1นางภัทรลดา  วงษ์โยธา
OED2นางสาวยุภาพร  สีหานาท
OED3นางสาวจุฬารัตน์  แสงอรุณ
OSO3นางสาวศุภนิช  มั่งมีศรี
OED4นายอนุชิต  คุณะรังษี
OSO4นางนันทภรณ์  ภูมิศรีแก้ว
OSO5นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
OSO6นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
OED5นางสาวปรียาพรรณ  สืบแวง
OSO7นางสาวพรนิดา  แก้วเกิดมี
OSO8นางอุไรภรณ์  ศรีจุพล
OSO9นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
OED6นายจักรภพ  ใสกระจ่าง
OTE1นางสาวปริณัฐ  แซ่หวุ่น
OSO10นางสาวอรทัย  เพียศรี
OSO11นางไอลดา  คิตาสาวา
OED7นางสาวณัฐธิดา  อาจปรุ
OED8ดร.จรูญเกียรติ  พงศ์กุลศร
OSO12นางสาวกาญจนา  จุปะมะตัง
OSO13นายศุภชัย  ศรีหาตา
OED9สิบเอกสมบุญ  สีหะวงษ์
OSO14นางสาวแพร  มัธยธนา
OSO15นายสุภีร์  สมอนา
OED10นางสาวสิริธร  หนองแสง
OTE2นายสหัชพัฒน์  ภู่จันทร์ดิฐกุล
OED11นางสาวสิริโรตม์  จงปัตนา
OED12นางสาวกนกอร  จำใบ
OSO16นางพัชนี  จำปี
OED13อารยา  ตุ้มมี
OED15นางสาววราภภรณ์  ช่องจอหอ
OED16นางสาวปรียาพร  อินทนาม
OSO17นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ทานันท์
OSO18นายราเชนทร์  นพณัฐวงศกร
OED17นางสาวดารนี   สบายสุข
OSO19นางสาวMalailack  Rasachack
OSO20นางมนเทียร  สีมาวุธ
OSO21นางสาวTHIDASAVANH  SIMANIVANH
OSO22นายสมศักดิิ์   ไชยมาโย
OED18พระมหาเกริกเกียรติ  ไพศาลเจริญลาภ
OED19ดร.จิรพงษ์  ไชยยศ
OED20นางสาวทิพวรรณ  เกษคำ
OSO23นายทนงศักดิ์  ปัดสินธุ์
OBU1นายสุรพงษ์  สาเรชพันธุ์
OSO24ดร.กณวรรธน์  อุ่นจัันทร์
OBI1นายธนพล  พลายคุม
OBI2ผศ.ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล
OSO25นางสาวจิดาภา  พรยิ่ง
OED21นางสาวนงค์นุช  ผลาเลิศ
OSO26นายธนาดุล  บุตรวงษ์
OSO27นางสาวกาญจนา  สุภีร์คำ
OSO28นางสาวนริศรา  ภูผาสุข
OSO29นายสุรชัย  บุญเรือน
OTE6นายชัยวัฒน์  คุรุกิจวาณิชย์
OED23นางสาววิมล  ศรีขาว
OED24นางสาวศรีสุดา  โสภา
OED25นายวสันต์  ทาสีลา
OED26นางสาวจีรนันท์   วิบูลย์กุล
OSO30นางสาวศิริรัตน์  ชำนาญยิ่ง
OED27นายเฉลิมพล  ถิ่นละออ
OED28นางสาวอัจฉรา  ทองโพช
OSO31ผศ.ดร.วาริช  ราศรี
OED30นางสาวสุจินดา  สีแก้ว
OED32นางอัมภรพรรณ์   ไชยคำมิ่ง
OTE7ดร.พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา
OED33นางสาวอัมภาภัทร  ปังคะบุตร
OTE8นางสาววรัลชญาน์  พีรพงศ์วรกุล
OSO32นายไกรราศ  ปังคะบุตร
OTE9นางสาวมัลลิกา  โสภา
OSO33นายภูวกร  โตสิงห์ขร
OTE10นายวรเชษฐ์  มูลเมือง
OED34นายฟิกรี  แก้วนวล
OTE11ผศ.สัญลักษณ์  กิ่งทอง
OED35นางจิรารัตน์  สมชาย
OED36นางสาวแจ่มจันทร์  สอนราษฎร์
OED37นางสาวพิไรกุล  แก้วคำงาม
OTE12นายสฤษณ์  พรมสายใจ
OED38นางสาวคณิฐา  ปัชชามาตย์
OED39Mr.Vewessee Jude  Thaddeus Sunyuy
OBI3นายธนา  กั่วพานิช
OED40นางสาวอรอุมา  กุลาศรี
OED41นางสาวดวงใจ   วรรณกุล
OED42นางกชพร  เบิกบานดี
OED43นายคมศิลป์  ประสงค์สุข
OED44นายสิงหา  จันทน์ขาว
OTE13นายนครินทร์  โพธิ์ขาว
OED45รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ
O1นางสาวมะยุรี  วงค์กวานกลม
OED46นายTanamet   Dechawutchaijaroen
OED47พระมหาสุรเดช  เรือนแจ้ง
OED48นางธันยกานต์  มิืลี
OED49นางสาวPACHTRA   PROMMACHAT
OED50นายYunyong    boonsang
OED51นายNatthkit   Luechai
OED52นางสาว Juthamas   Meksoongnern
OSO35นายอดิศร  รัตนะ
OED53นางมัณฑนา   พันธ์เตี้ย
OSO36นางสาวอรอุมา   เกษามูล
OSO37นางสาววงศ์วรารัตน์  วัตตะโส
OED54นางสาวจันทนา  วรรณพันธุ์
OTE14นายปฏิพงษ์  วนารักษ์
OED55นายนฤชัย  เคนไชยวงศ์
OED56นางสาวพนิดา   ไชยวงค์
OSO38นางสาวภัทรวดี  ประชารุ่ง
รวม 105 105 99 85

รายชื่อผู้ส่งบทความ (แบบโปสเตอร์)
รหัส ชื่อ-สกุล ได้รับบทความ การชำระเงิน ได้รับบทความการแก้ไข
PED1นางสมิตานัน  ทิพย์ศรีหา
PED2นายชลัมพล  ธูปกระแจะ
PED3นางสาวสุภาวิตรี  บุญเวิน
OTE3นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน
PED4นางสาวภัทฐิชา  วรรัตน์
PED5นางสาวแสงเทียน  วรรณอุดม
PED6นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
PED7นางรจนา  สุโพธิ์
PED8นางสาวอนงค์  กิ่งภูเขา
PBI1นางสาวมาริษา  เพ็ญโพธิ์
PBI2นายพัทธเมธา  คงเจริญ
PBI3นางสาวจิตติมา  วัดภู่
PBU2นายนัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต
PBI4นางสาวนิรัตน์ดา  อินทร์เงิน
PTE1นางสาวอรพรรณ  ยอดสะอึ
OED22นางสาวลดาวัลย์  แสนสุด
PED9ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลีพร  มั่นคง
PED10นางชนิสรา  สดมพฤกษ์
PSO1พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ
PED11นางรามนรี  นนทภา
PED12นายนวพล  นนทภา
PBU3นายสมศักดิ์  เลิศสหพันธุ์
PTE2ผศ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ
PSO2นางสาวปฐวรรณ  ยุทธเกษมสันต์
PBI5นางสาวกิดากานต์  สาสุธรรม
PBU4นายภาณุพันธ์  พิมพ์แพทย์
PED13นางสาวปวีณา  ขันธ์ศิลา
PED14นางกาญจนา   โคตรโยธา
PSO3นายอุดรเดช  อำนาจดีแจ่มใส
PSO5นางสาวอาจารี  จิตนุราช
PTE3นางสาววริดา  พลาศรี
PSO6นางสาวอัจฉราวรรณ  เคนวัน
PSO7นายวริทธิ์  มิ่งรัชตะ
PSO8นายพงศธร  ปงศรีชัย
PBU5นายทรงศักดิ์  รักขุมแก้ว
PSO9นายประวีร์  พังจันตา
PED15นางสาวกาญจนา  ประวรรณรัมย์
PBU6นางสุพัตรา  รักขุมแก้ว
PBI6นางสาวธัญญาพร  ค้ำชู
PED16นางสาวเบญจวรรณ  เหลวกูล
PBI7ดร. ทิพยรัตน์  ชาหอมชื่น
PBU7นายธันย์  แดงสุภา
PTE4นางสาลินี  ศรีวงษ์ชัย
PED17นางสาวชิสาพัชร์  ชูทอง
PED18นางสาวดวงจันทร์  แก้วกงพาน
PSO10นางสาวจิราภรณ์   เกษร
PSO11นายจักรพันธ์   เลิศณรงค์สิน
PSO12นายภาคิน    ชัยวงศา
PSO13นางสาวปัทมาสน์  พิณนุกูล
PSO14นายปัญญา  บุญประคม
PSO15นายปองพล  ยุทธรัตน์
OBU2นางสาวสุมีนา  ตั้งโชติสกุบ
รวม 52 52 51 48


ตรวจรายชื่อเข้าร่วมการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วม
ที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย การชำระเงิน
1นายสุนันต์  ใจสมุทรมหาวิทยาลัยบูรพา
2นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3นายประศาสตร์  บุญสนองมหาวิทยาลัยนเรศวร
4นายกีรติ  ตันเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5นายพิสิษฐ์  พูลประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6ดร.ปฐมพร  อินทรางกูร ณ อยุธยามหาวิทยาลัยธนบุรี
7BarneyxcqBarneyxcq  Barneyxcqวิทยาลัยมิชชัน
8JudiJudi  Judiมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยà