ตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ

ชื่อผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ
ที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย การชำระเงิน
1นายสุนันต์  ใจสมุทรมหาวิทยาลัยบูรพา
2นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3นายประศาสตร์  บุญสนองมหาวิทยาลัยนเรศวร
4นายกีรติ  ตันเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5นายพิสิษฐ์  พูลประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6ดร.ปฐมพร  อินทรางกูร ณ อยุธยามหาวิทยาลัยธนบุรี
7BarneyxcqBarneyxcq  Barneyxcqวิทยาลัยมิชชัน
8JudiJudi  Judiมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยà
9JudixJudix  Judixมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนà