User (Email) : Password (รหัสบัตรประชาชน) :

ส่งบทความวิจัย


กำหนดการ

วันสุดท้ายของการรับบทความ 5 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอบทความ 25 สิงหาคม 2560
ชำระค่าลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขภายใน 1 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 ตุลาคม 2560
นำเสนอบทความ 16 ธันวาคม 2560

ค่าลงทะเบียน

การประชุมครั้งนี้กำหนดค่าลงทะเบียน โดยแบ่งตามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย คนละ 2,500 บาท

 • ผู้ร่วมฟังการเสนอผลงานวิจัย (บุคคลทั่วไป) 1,200 บาท
  ผู้ร่วมฟังการเสนอผลงานวิจัย (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คนละ 500 บาท )

 • สถานที่

  สถานที่จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย

 • ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับการประชุมรวม
 • ห้อง 1701,1702,1703,1704,1705 และ 1706 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับนำเสนอผลงาน
 • พื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 • ระยะเวลาการจัดประชุม

  วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560