สมัครเข้าร่วมการประชุม


ข้อมูลผู้สมัคร อื่น ๆ 
สกุล

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้กำหนดค่าลงทะเบียน โดยแบ่งตามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 • บุคคลทั่วไปที่เข้าฟังการเสนอผลงาน คนละ 1,200 บาท
 • เฉพาะนักศึกษา "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" คนละ 500 บาท
 • ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟังการนำเสนอผลงานจะได้รับ
          1. กระเป๋าเอกสาร
          2. เอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย
              2.1 เอกสารประกอบคำบรรยายของวิทยากร
              2.2 สูจิบัตร "การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560"
              2.3 "รวมบทความฉบับเต็ม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560" ในรูปแบบ USB
          3. อุปกรณ์ประกอบการประชุม ได้แก่ สมุด ปากกา ป้ายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม