จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

Home

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
เป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาวิทยาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
อาจารย์พรทิพพา อัคชาต (ฟิสิกส์)
อาจารย์นีรนุช สลอดสุข (ฟิสิกส์)

วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2558
ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ, ดร.ปิยวดี ยาบุษดี และทีม Robot Physics คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ใน การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2558
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาบัณฑิตสาขาวิทยาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2557 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์บุญชู โสดาคำแสน (ชีววิทยา)
อาจารย์อรพินทร์ โพธิ์หะนาม (ชีววิทยา)
อาจารย์เพ็ญสิริ นนตะเสน (เคมี)

ประกวดหนังสั้น ชีวิตติดเดิน
ดร.ปิยวดี ยาบุษี, ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ และทีม The Anika คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก โครงการประกวดหนังสั้น "ชีวิตติดเดิน" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับ บริษัท โพลี เทเลมีเดีย จำกัด, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, และ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย
จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 75 ผลงานจากทั่วประเทศ และหนังสั้นได้ออกอากาศทางช่อง พีเอสไอ สารคดี
[ รายละเอียดโครงการ ][ ผ่านเข้ารอบ 11 ทีม ][ ประกาศผลการประกวด ][ หนังสั้นเรื่อง "บัคแคน" ]

 

วิทยานิพนธ์
 • นางสาวพรกนก คําศรี (เคมี) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 มีนาคม 2562 
 • นางสาวฉัตรกาญจน์ นามวิเศษ (ฟิสิกส์) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 [สำเร็จการศึกษา]
 • นางพรทิพา อัคชาติ (ฟิสิกส์) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 22 เมษายน 2560 [สำเร็จการศึกษา]
 • นางสาวนีรนุช สลอดสุข (ฟิสิกส์) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 22 เมษายน 2560 [สำเร็จการศึกษา]
 • นายสุเพียร เพิ่มพูล (ชีววิทยา) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 [สำเร็จการศึกษา]
 • นางสาวรุ่งอรุณ มาตรา (ฟิสิกส์) สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 20 กันยายน 2557
 • นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน (ฟิสิกส์) สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 18 มกราคม 2557
 • นางสาวนีรนุช สลอดสุข (ฟิสิกส์) สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 18 มกราคม 2557
 • นาวสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพล (ชีววิทยา) สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 18 มกราคม 2557
 • นางพรทิพา อัคชาติ (ฟิสิกส์) สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2556
 • นายณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่ม (เคมี) สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
 • นางสาวเพ็ญศิริ นนตะเสน (เคมี) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 [สำเร็จการศึกษา] 
 • นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม (ชีววิทยา) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 [สำเร็จการศึกษา]
 • นางบุญชู โสดาคำแสน (ชีววิทยา) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 [สำเร็จการศึกษา]

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัด โรงทานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  [27-07-58]  
 • การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 10 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 6101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [05-11-57]
 • งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2557 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย” วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 1402 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [27-07-57]
 • โรงทานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2557 ณ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [14-06-57]
 • โครงการวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านโพน อำเภอเมือง จังหวัดเลย [17-01-57]
 • วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2556 วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [21-08-56]
 • งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 1402 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [09-06-56]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จัดโครงการ การสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2554 ณ ลานหน้าสำนักงาน และ ชั้นดาดฟ้าอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [15-12-54]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล นำนักศึกษากลุ่มวิชาชีววิทยาจำนวน 11 คน ไปศึกษาดูงานวิจัยและค้นคว้าเอกสาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 6 - 8 เมษายน 2554 [25-04-54]