จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

กลุ่มวิชาชีววิทยา

 1. วิชาบังคับกลุ่ม 12 หน่วยกิต
  SC23101 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3 หน่วยกิต
  SC23102 ชีววิทยาอนุกรมวิธาน 3 หน่วยกิต
  SC23103 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
  SC23104 สรีรวิทยาขั้นสูง 3 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือกกลุ่ม (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
  SC23201 ชีววิทยาพืชและสัตว์ท้องถิ่น 3 หน่วยกิต
  SC23202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 หน่วยกิต
  SC23203 ชีววิทยาของจุลินทรีย์ 3 หน่วยกิต
  SC23204 จุลชีววิทยาประยุกต์ 3 หน่วยกิต
  SC23205 สาหร่ายวิทยาขั้นสูง 3 หน่วยกิต
  SC23206 พันธุศาสตร์เซลล์ 3 หน่วยกิต
  SC23207 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 3 หน่วยกิต
  SC23208 เทคโนโลยีชีวภาพ 3 หน่วยกิต
  SC23209 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
  SC23210 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
  SC23211 ชีวภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 หน่วยกิต
  SC23212 ทักษะปฏิบัติทางชีววิทยา 3 หน่วยกิต
  SC23213 ชีวสถิติ 3 หน่วยกิต
  SC23214 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 3 หน่วยกิต