จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

 1. วิชาบังคับกลุ่ม  12 หน่วยกิต
  SC21101 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 3 หน่วยกิต
  SC21102 กลศาสตร์แผนเดิม 3 หน่วยกิต
  SC21103 แม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
  SC21104 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือกกลุ่ม  (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
  SC21201 อุณหพลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  SC21202 กลศาสตร์ควอนตัม 3 หน่วยกิต
  SC21203 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3 หน่วยกิต
  SC21204 ดาราศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  SC21205 ทัศนศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  SC21206 วัสดุศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  SC21207 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3 หน่วยกิต
  SC21208 นาโนเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
  SC21209 ฟิสิกส์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
  SC21210 ธรณีวิทยา 3 หน่วยกิต
  SC21211 อุตุนิยมวิทยา 3 หน่วยกิต
  SC21212 อิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
  SC21213 คอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 3 หน่วยกิต
  SC21214 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 หน่วยกิต
  SC21215 การผลิตสื่อการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ 3 หน่วยกิต
  SC21216 ฟิสิกส์เชิงคำนวณและการจำลอง 3 หน่วยกิต
  SC21217 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3 หน่วยกิต