จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

กลุ่มวิชาเคมี

 1. วิชาบังคับกลุ่ม 12 หน่วยกิต
  SC22101 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
  SC22102 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
  SC22103 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
  SC22104 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือกกลุ่ม (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
  SC22201 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง 3 หน่วยกิต
  SC22202 เทคนิคการสกัดและแยกสารจากผลิตภัณฑ์
  SC22202 ธรรมชาติ
  1 หน่วยกิต
  SC22203 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคทาง
  SC22203 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง
  3 หน่วยกิต
  SC22204 เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี 3 หน่วยกิต
  SC22205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี 1 หน่วยกิต
  SC22206 เคมีวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
  SC22207 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
  SC22208 เคมีพอลิเมอร์ 3 หน่วยกิต
  SC22209 เคมีสถานะของแข็ง 3 หน่วยกิต
  SC22210 การวิเคราะห์โดยใช้หลักความร้อน 3 หน่วยกิต
  SC22211 เคมีของสารละลาย เคมีของระบบพื้นผิวและ
  SC22211 คอลลอยด์
  3 หน่วยกิต
  SC22212 โปรตีนเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
  SC22213 เอ็นไซม์เทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
  SC22214 คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
  SC22215 เคมีอาหาร 3 หน่วยกิต
  SC22216 หัวข้อพิเศษทางเคมี 3 หน่วยกิต