จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์  ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา หรือ
  2. เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์หรือการสอนวิทยาศาสตร์ หลังจากสำเร็จปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือ
  3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550