จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

ชื่อหลักสูตรและปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Science Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Science Education)