จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 10 November 2017

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา  น.

ชื่อหลักสูตรและปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Science Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Science Education)