จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 10 November 2017

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา  น.

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 1307

64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 1701

โทรสาร : 042-248680

อีเมล : udru.scied@gmail.com