จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 1701

โทรสาร : 042-248680

อีเมล : udru.scied@gmail.com