จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 30 July 2018

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา  น.

บุคลากร

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 

ดร.ปิยวดี  ยาบุษดี
ดร.ปิยวดี ยาบุษดี
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ประธานกรรมการ
 
ดร.ภูเบศร์  พิพิธหิรัญการ
ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
กรรมการ
ดร.นิคม วงศา
ดร.นิคม วงศา
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
กรรมการ
 
ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์
ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)
กรรมการและเลขานุการ