จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 10 November 2017

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา  น.

บุคลากร

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

ดร.ภูเบศร์  พิพิธหิรัญการ
ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียร  สิงห์จานุสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)
กรรมการ
ดร.สมฤดี  ศรีทับทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ศรีทับทิม
Ph.D. (Plant Science/Biotechnology)
กรรมการ
 
ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์
ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์
ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)
กรรมการ
ดร.นิคม วงศา
ดร.นิคม วงศา
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
กรรมการ
 
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา
ปร.ด. (ชีววิทยา)
กรรมการ
ดร.ปิยวดี  ยาบุษดี
ดร.ปิยวดี ยาบุษดี
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
กรรมการและเลขานุการ