จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

ประวัติหน่วยงาน

          สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 ที่กำหนดว่า "ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพระดับสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมฐานะครู" และจากนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ตำรา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรกคือ หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม 13 สาขาวิชา คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร 10 สาขาวิชาได้แก่ (1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มี 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น และสาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มี 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (5) หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรมหาบัณฑิต

         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 รับนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 11 คน จากนั้นได้จัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2560 เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 11 ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน อาจารย์ประจำหลักสูตร 7 คน และนักศึกษาคงเหลือจำนวน 12 คน มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา