จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ผลิตมหาบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้

ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หลักการ ทฤษฏี กระบวนการ

และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการประยุกต์วิทยาศาสตร์

เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และจริยธรรม

 
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้หลักการและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา สาระหลักของสาขาวิชา สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
  3. บูรณการความรู้ พัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
  4. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ปรับปรุงตนเองและทำงาน ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะความเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสม
  5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ